Ocena ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami