Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za območje EUP DV-10 (del) - Dol pri Vogljah

7. 11. 2022