Javni posvet – izhodišča za pripravo OPPN »kamnolom Mali Medvejk«

28. 6. 2019