Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Sežana