grb Občina Sežana

Turistična taksa v občini Sežana

S 1.1.2019 je začel veljati nov Odlok o turistični taksi v občini Sežana (Uradni list RS, št. 41/2018), kjer so poleg ostalih določil opredeljeni zavezanci za plačilo, višina turistične in promocijske takse, oprostitve plačila, način plačevanja, vodenje evidence turistične takse ter nadzor nad izvajanjem odloka.

 

1. ZAVEZANCI ZA PLAČEVANJE TURISTIČNE TAKSE

Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje veljavni zakon s področja spodbujanja razvoja turizma.
 
2. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE

-       Turistična taksa za prenočitev, ki je namenjena Občini Sežana znaša 1,60 EUR na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa, ki je namenjena STO, 0,40 EUR na osebo na dan. Skupna višina obeh taks v višini 100% torej znaša 2,00 EUR na osebo na dan.

-       V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse oproščen plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,80 EUR za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,20 EUR, skupna višina obeh taks znaša 1,00 EUR na osebo na dan.

3. OPROSTITVE PLAČILA TURISTIČNE TAKSE so opredeljene v  Odloku o turistični taksi v občini Sežana
 
4. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE

Turistično in promocijsko takso zavezanci plačajo ponudniku prenočišč skupaj s plačilom za prenočitev. Ponudnik prenočišč nakažejo do 25. dne v mesecu za pretekli mesec prejete turistične in promocijske takse na podračun št. 0131 1845 0000 067.
 
5. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE
 
Izvajalci nastanitvene dejavnosti, ki poročate predpisane podatke (iz knjige gostov) policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občini, morate slednje po novem  poročati preko spletne aplikacije eTurizem. Občina podatke o prihodih in prenočitvah turistov za vaš nastanitveni obrat pridobiva neposredno iz aplikacije eTurizem.

Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.


6. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA

Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je kot občinski inšpekcijski organ zadolžen Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana.