grb Občina Sežana

Podpis Pogodbe o pripravi, izvedbi in obratovanju sistema oskrbe s pitno vodo Obale in Krasa
2.2.2011

V Sežani so dne 2. februarja 2011 župani občin Hrpelje-Kozina, Sežana, Miren-Kostanjevica, Ilirska Bistrica, Komen, Divača, Mestne občine Koper, Izola in Piran ter minister za Okolje in prostor RS, dr. Roko Žarnić podpisali Pogodbo o pripravi, izvedbi in obratovanju sistema oskrbe s pitno vodo Obale in Krasa. Predmet pogodbe je dogovor o skupni pripravi, izvedbi in obratovanju sistema oskrbe s pitno vodo Obale in Krasa v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, z namenom zagotovitve vodnih virov in oskrbe prebivalstva s pitno vodo Obale in Krasa.

V Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, ki ga je sprejela Vlada RS leta 2007, je opredeljen indikativni projekt Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa, kar je podlaga za pripravo vloge za zahtevek za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada. Osnovni cilj projekta je zagotovitev zanesljive oskrbe prebivalcev (trajnost oskrbe, ustrezne vodne količine, rezervni vodni viri) s kakovostno in varno pitno vodo (zdravstveno ustrezna) na stroškovno učinkovit način, pri čemer bo Občini Izola, Mestni občini Koper in Občini Piran zagotovljena dodatna količina vode.

Celoten sistem oskrbe s pitno vodo vključuje naslednje občine: Hrpelje-Kozina, Sežana, Miren-Kostanjevica, Ilirska Bistrica, Komen, Divača, Mestna občina Koper, Izola in Piran. Celovit projekt je sofinanciran iz sredstev Vodnega sklada, kohezijskih in proračunskih sredstev za zagotovitev udeležbe Republike Slovenije in sredstev občin.

Koordinator med MOP in župani za sklenitev Pogodbe o pripravi, izvedbi in obratovanju sistema oskrbe s pitno vodo Obale in Krasa je podžupan občine Piran Gašpar Gašpar-Mišič. V pogodbi je za nosilno občino projekta določena Občina Sežana, kjer je tudi sedež sveta županov, za koordinatorja projekta na strani občin pa Javno podjetje Kraški vodovod Sežana. Pristojnost občine nosilke projekta je, da preko koordinatorja projekta v imenu vseh sodelujočih občin izvaja projekt v celoti, kar vključuje tudi izvedbo postopkov oddaje javnih naročil, sklepanje pogodb in vodenje celotnega finančnega poslovanja v zvezi s projektom. Svet županov bo imenoval projektno skupino, ki sodeluje s koordinatorjem na strani občin pri aktivnostih priprave in izvedbe projekta.

MOP je financer priprave transportnih vodovodov in vodnih virov v višini vseh upravičenih stroškov investicije (razen DDV), kar zajema stroške pridobivanja potrebne prostorske, okoljske, projektne, investicijske in razpisne dokumentacije, ureditve pravice graditi (sklepanje pogodb o služnosti, odškodnin za služnosti, odkup zemljišč), pridobitev soglasij, dovoljenj za gradnjo in uporabnih dovoljenj.

Občine krijejo pripadajoči del stroškov izvedbe transportnih vodovodov in vodnih virov na podlagi projektiranih potreb po rabi vode v posameznih občinah na tistih objektih, ki bodo namenjeni zajemanju, obdelavi in distribuciji vode za te občine.

Občine so financerji priprave svojih primarnih in sekundarnih vodovodnih omrežij s pripadajočimi objekti, kar zajema tudi stroške pridobivanja potrebne prostorske, okoljske, projektne, investicijske in razpisne dokumentacije, ureditve pravice graditi (sklepanje pogodb o služnosti, odškodnin za služnosti, odkup zemljišč), pridobitev soglasij, dovoljenj za gradnjo in uporabnih dovoljenj. Občine krijejo pripadajoči del stroškov priprave na primarnih in sekundarnih cevovodih s pripadajočimi objekti vsaka na svojem ozemlju. Natančna celotna vrednost upravičenih stroškov projekta, kot tudi deleži oz. zneski sofinanciranja bodo razvidni iz Vloge za zahtevek za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada in odločbe Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko ali Evropske komisije o določitvi pomoči Kohezijskega sklada EU ter na podlagi priznane skupne vrednosti projektov po izvajalskih pogodbah.  Način financiranja bo podrobneje opredeljen v medobčinski pogodbi, sklepu o sofinanciranju s strani MOP in pogodbah o sofinanciranju k vsaki pogodbi o oddaji javnega naročila posebej.

MOP bo po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev Kohezijskega sklada in podpisu izvajalskih pogodb z občinami sklenil sofinancerske pogodbe za izvedbo projekta. Ne glede na to se MOP obvezuje z nosilno občino skleniti na objektih vodnih virov in transportnih cevovodov pogodbe o sofinanciranju sredstev za stroške storitev pridobivanja potrebne prostorske, okoljske, projektne, investicijske in razpisne dokumentacije, ureditve potrebnih pravic gradnje (sklepanje pogodb o služnosti, odškodnine za služnosti, odkup zemljišč), pridobitev vseh potrebnih soglasij k dovoljenju za gradnjo, uporabnih dovoljenj in eventualnih dodatnih raziskav vodnih virov ter zagotoviti plačilo občini v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.