grb Občina Sežana

5.seja občinskega sveta
Priloge:
 01.Sklic seje
 03.01 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2006 – hitri postopek
 03.02 Gradivo za 3.točko sklica  - Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2006
 03.03 Gradivo za 3.točko sklica  - Realizacija proračuna - splošni del
 03.04 Gradivo za 3.točko sklica  - Realizacija proračuna - posebni del
 04.01 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana
 04.02 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana; besedilo predloga
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Odloka o poimenovanju ulic v Zazidalnem načrtu na območju ZS 11 – Lehte v Sežani – hitri postopek
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sežana
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Pravilnika o spremembi pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma v Občini Sežana
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Informacija o ustanovitvi pokrajin s predlogom sklepa
 09.01 Gradivo za 9.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišča štev. 1320/2 k.o. Tomaj
 09.02 Gradivo za 9.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišča štev. 1321/2 k.o. Tomaj
 09.03 Gradivo za 9.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 6465 k.o. Sežana
 09.04 Gradivo za 9.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o zamenjavi zemljišč v k.o. Štorje
 09.05 Gradivo za 9.točko sklica - 5.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 604/8 k.o. Krajna vas
 09.06 Gradivo za 9.točko sklica - 6.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 4304/4 k.o. Sežana
 09.07 Gradivo za 9.točko sklica - 7.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 4304/1 k.o. Sežana
 09.08 Gradivo za 9.točko sklica - 8.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 2315/8 k.o. Sežana
 09.09 Gradivo za 9.točko sklica - 9.alinea  - Predlog sklepa za nakup zemljišča št. 2312/15 k.o. Sežana
 09.10 Gradivo za 9.točko sklica - 10.alinea  - Predlog sklepa za nakup zemljišč št. 2212/677 in 2212/689 obe k.o. Sežana
 09.11 Gradivo za 9.točko sklica - 11.alinea  - Predlog sklepa za nakup zemljišč št. 4212/720 in 4212/723, obe k.o. Sežana
 09.12 Gradivo za 9.točko sklica - 12.alinea  - Predlog sklepa o zamenjavi zemljišč v ZN 34- PS 25 Ograde v Sežani
 11.Gradivo za 11.točko sklica  - Predlog sklepa o določitvi števila občinskih priznanj, ki se razpišejo za leto 2007
 12.01 Gradivo za 12.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o dopolnitvi sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, določitvi nalog ter sestavi in imenovanju članov
 12.02 Gradivo za 12.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana
 12.03 Gradivo za 12.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju predstavnika občine v Svet javnega zavoda Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano splošno bolnišnično nego Sežana
 12.04 Gradivo za 12.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o predlaganju kandidata za člana Nadzornega sveta Komunalno stanovanjskega podjetja d.d. Sežana
 13.01 Sprejeti sklepi
 13.02 Izpis sklepov
 14.Zapisnik