grb Občina Sežana

4.seja občinskega sveta
Priloge:
 01.Sklic seje
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Pogodba o ustanovitvi območnega razvojnega partnerstva Krasa in Brkinov - potrditev
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sežana – prva obravnava
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Informacija o podaljšanju obratovanja odlagališča v Sežani
 05.01 Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2007 – prva obravnava
 05.02 Gradivo za 5.točko sklica  - Priloga k proračunu Občine Sežana - načrt delovnih mest
 05.03 Gradivo za 5.točko sklica  - Priloga k proračunu Občine Sežana - načrt prodaje stvarnega premoženja
 05.04 Gradivo za 5.točko sklica  - Obrazložitev načrta razvojnih programov Občine Sežana za obdobje od 2007 do 2010
 05.05 Gradivo za 5.točko sklica  - Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2007
 05.06 Gradivo za 5.točko sklica  - Bilance proračuna: splošni del proračuna
 05.07 Gradivo za 5.točko sklica  - Bilance proračuna: posebni del proračuna
 05.08 Gradivo za 5.točko sklica  - Načrt razvojnih programov
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Program Nadzornega odbora Občine Sežana za leto 2007 – seznanitev
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja javnemu zavodu Vrtec Sežana za zmanjšanje obračunane amortizacije osnovnih sredstev v breme sredstev, prejetih v upravljanje
 08.01 Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sežana – druga obravnava
 08.02 Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sežana – druga obravnava; besedilo Odloka
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog Pravilnika o spremembah pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Sežana
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Predlog sklepa o programu dela Odbora za čezmejno in regionalno sodelovanje za leto 2007
 11.01 Sprejeti sklepi
 11.02 Izpis sklepov
 12. Zapisnik