grb Občina Sežana

3.seja občinskega sveta
Priloge:
 00.Sklic seje
 01.Gradivo za 1.točko sklica  - Potrditev mandata članu občinskega sveta
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog sklepa o določitvi cene programov vrtca za leto 2007
 04.Gradivo za 4.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o zagotovitvi dvosobnega stanovanja
 04.Gradivo za 4.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o izdaji soglasja k brezplačnemu prenosu nepremičnin na Občino Sežana
 05.00 Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sežana – prva obravnava
 05.01 Gradivo za 5.točko sklica  - Mnenje na predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Sežana
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Pobuda župana za spremembo Statuta Občine Sežana s predlogom sklepa o uvedbi postopka za spremembo statuta
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2006
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 1.alinea  - Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o imenovanjih v svete in druge organe javnih zavodov, podjetij in drugih organizacij v mandatnem obdobju 2002 – 2006 s predlogom sklepa
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o ustanovitvi začasnih delovnih teles občinskega sveta, imenovanju članov uredniškega odbora in ustanovitvi drugih organov občine za mandatno obdobje 2006 – 2010 ter predlog sklepa o dopolnitvi sklepa o imenovanju Odbora za gospodarske dejavnosti in premoženjske zadeve
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju člana in namestnika v Skupščino in člana v Nadzorni svet javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju dveh predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Višje in visokošolsko središče Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 5.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju članov Sveta Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 6.alinea  - Predlog sklepa o podaji predhodnega mnenja k imenovanju direktorice javnega socialno-varstvenega zavoda Center za socialno delo Sežana
 10.01 Sprejeti sklepi
 10.02 Izpis sklepov
 11.Zapisnik