grb Občina Sežana

2.seja občinskega sveta
Priloge:
 01.Sklic seje
 02.01 Gradivo za 2.točko sklica - 1.alinea  - predlogi sklepov o imenovanju delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine
 02.02 Gradivo za 2.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju predstavnika občine v Svet javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica
 02.03 Gradivo za 2.točko sklica - 3.alinea  - Ugotovitveni sklep o odstopu člana – predstavnika ustanovitelja iz Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sežana in predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet zavoda
 02.04 Gradivo za 2.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o podaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Zavod za šport, turizem in prosti čas
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Poročilo o opravljenih programih javnih del v letu 2006 in predlog sklepa o programih javnih del v letu 2007
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Sklep o začasnem financiranju – seznanitev
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana za leto 2007
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun komunalne takse za oglaševanje na objektih ali napravah za oglaševanje na območju Občine Sežana
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog sklepa o poravnavi terjatve Občine Sežana iz naslova doplačevanja storitve institucionalnega varstva po pok. občanki
 08.01 Sprejeti sklepi
 08.02 Izpis sklepov
 09.Zapisnik