grb Občina Sežana

22.seja občinskega sveta
Priloge:
 01.Sklic seje
 02.01 Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna občine Sežana za leto 2004
 02.02 Gradivo za 2.točko sklica  - Odlok o zaključnem računu proračuna občine Sežana za leto 2004
 02.03 Gradivo za 2.točko sklica  - Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2004
 02.04 Gradivo za 2.točko sklica  - Zbirna bilanca krajevnih skupnosti po zaključnem računu za leto 2004
 02.05 Gradivo za 2.točko sklica  - Zaključni račun 2004 po krajevnih skupnosti
 03.01 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog sklepa o spremembi finančnega načrta za Krajevno skupnost Štorje za leto 2005
 03.02 Gradivo za 3.točko sklica  - Krajevna skupnost Štorje, bilanca prihodkov in odhodkov
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Poročilo nadzornega odbora o opravljenem nadzoru v Krajevni skupnosti Dane pri Sežani
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Informacija o delu in varnostnih razmerah na območju Občine Sežana za leto 2004
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja k povečani delovni uspešnosti v javnem zavodu Ljudska univerza Sežana za izplačilo povečane delovne uspešnosti za leto 2005
 06.Gradivo za 6.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o izdaji soglasja k povečani delovni uspešnosti v javnem zavodu Zdravstveni dom Sežana za leto 2005
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog sklepa o preklicu uporabe Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v Občini Sežana (Ur. list RS št. 30/2002)
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o preklicu uporabe Pravilnika o sofinanciranju programov javnih prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana (Ur. list RS. Št. 48/2004)
 08.01 Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Višje in visokošolsko središče v Sežani – skrajšani postopek
 08.02 Gradivo za 8.točko sklica  - Obrazložitev odloka, besedilo členov, ki se spreminjata
 08.03 Gradivo za 8.točko sklica - 1.alinea  - Soglasje k statutu Višjega in visokošolskega središča v Sežani
 08.04 Gradivo za 8.točko sklica - 1.alinea  - Statut Višje in visokošolskega središča Sežana
 09.01 Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog Pravilnika o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Sežana
 09.02 Gradivo za 9.točko sklica  - Pravilnik o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Sežana
 09.03 Gradivo za 9.točko sklica  - Obrazec Vloga za dodelitev enkratne denarne socialne pomoči iz sredstev proračuna Občine Sežana
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja javnemu zavodu Vrtec Sežana za zmanjšanje obračunske amortizacije osnovnih sredstev v breme sredstev, prejetih v upravljanje
 11.01 Gradivo za 11.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Sežana – druga obravnava
 11.02 Gradivo za 11.točko sklica  - Besedilo predlaganega odloka
 12.Gradivo za 12.točko sklica  - Predlog sklepa o programu javnega dela na področju turizma – opravljanje del turističnega informiranja
 13.Gradivo za 13.točko sklica  - Predlog spremembe Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana – hitri postopek
 13.Gradivo za 13.točko sklica - 1.alinea  - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana – uradno prečiščeno besedilo – hitri postopek
 14.Gradivo za 14.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o zamenjavi zemljišč za dodatna parkirišča ob Zdravstvenem domu Sežana (odgovor na svetniško vprašanje)
 14.Gradivo za 14.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o zamenjavi oziroma odkupu zemljišč v k.o. Sežana – sprememba sklepa
 14.Gradivo za 14.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišč št. 6084/90 in 5229, obe k.o. Sežana
 14.Gradivo za 14.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o prodaji nepremičnine poslovne stavbe Policijske postaje v Sežani s stavbnim zemljiščem in pripadajočimi pomožnimi objekti
 14.Gradivo za 14.točko sklica - 5.alinea  - Predlog sklepa o brezplačni oddaji objekta Povir 73 – šola v Povirju, akademskemu slikarju Leopoldu Oblaku
 14.Gradivo za 14.točko sklica - 6.alinea  - Predlog sklepa o prodaji stanovanja številka 12 v I. nadstropju več-stanovanjske stavbe v Sežani, Cesta na Lenivec 10
 15.Gradivo za 15.točko sklica  - Predlog sklepa o določitvi števila priznanj Občine Sežana, ki se razpišejo za leto 2005
 16.Gradivo za 16.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o podaji predhodnega soglasja k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana
 16.Gradivo za 16.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o ugotovitvi prenehanja članstva v gradbenem odboru za adaptacijo podružnične Osnovne šole Tomaj in predlog sklepa o spremembi sklepa o ustanovitvi gradbenega odbora za adaptacijo podružnične Osnovne šole Tomaj, sestavi, imenovanju članov in nalogah odbora
 17.Gradivo za 17.točko sklica  - Predlog sklepa o podpisu listine o prijateljstvu in sodelovanju z Občino Rab
 18.02 Izpis sklepov
 19.Zapisnik