grb Občina Sežana

20.seja občinskega sveta
Priloge:
 01.Sklic seje
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog sklepa o potrditvi mandata člana občinskega sveta
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 1.alinea  - Opravljeni nadzor nad plačo ravnateljice javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana – seznanitev
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 2.alinea  - Opravljeni nadzor nad plačo direktorja javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa – seznanitev
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 3.alinea  - Opravljeni nadzor v javnem zavodu Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa – seznanitev
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 4.alinea  - Opravljeni nadzor v javnem zavodu Zdravstveni dom Sežana – seznanitev
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 5.alinea  - Opravljeni nadzor v javnem zavodu Zavod za šport Sežana – seznanitev
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 6.alinea  - Opravljeni polletni nadzor o razpolaganju z občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem – seznanitev
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Sklep nadzornega odbora o programu nadzora za leto 2005 – seznanitev
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Informacija o poteku izgradnje enote dialize v Bolnišnici Sežana s predlogom sklepa
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog sklepa o spremembi dodatnih ugodnosti za starše v javni zavod Vrtec Sežana vključenih otrok
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Poročilo o opravljenih programih javnih del v letu 2004 in predlog sklepa o programih javnih del v letu 2005
 08.01 Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2005 – prva obravnava
 08.02 Gradivo za 8.točko sklica  - Priloga k proračunu občine Sežana za leto 2005 - kadrovski načrt
 08.03 Gradivo za 8.točko sklica  - Načrt nabav in gradenj za leto 2005
 08.04 Gradivo za 8.točko sklica  - Načrt prodaje stvarnega premoženja
 08.05 Gradivo za 8.točko sklica  - Odlok o proračunu občine Sežana za leto 2005
 08.06 Gradivo za 8.točko sklica  - Posebni del proračuna po uporabnikih
 08.07 Gradivo za 8.točko sklica  - Načrt razvojnih programov za obdobje 2005-2008; obrazložitev
 08.08 Gradivo za 8.točko sklica  - Načrt razvojnih programov za obdobje 2005-2008
 08.09 Gradivo za 8.točko sklica  - Konsolidirana bilanca
 08.10 Gradivo za 8.točko sklica  - Zbirna bilanca krajevnih skupnosti za leto 2005
 08.11 Gradivo za 8.točko sklica  - Bilance prihodkov in odhodkov po krajevnih skupnostih
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis naknadnega referenduma o Odloku o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov - seznanitev
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Poročilo Projektnega sveta za ustanovitev Višjega in visokošolskega središča Sežana o opravljenem delu v letu 2004 - seznanitev
 11. Gradivo za 11.točko sklica  - Predlog Poročila o izvedbi investicije rekonstrukcije in adaptacije Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana
 12. Gradivo za 12.točko sklica  - Informacija Gradbenega odbora o izvajanju investicije adaptacije podružnične Osnovne šole Tomaj po sklepu OS z dne 27. 05. 2004 – seznanitev
 13.Gradivo za 13.točko sklica  - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana – uradno prečiščeno besedilo – hitri postopek
 14.Gradivo za 14.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 4046/4 in 6211/2 k.o. Sežana in vknjižba služnosti na zemljišču št. 6209/1 in 6209/2 k.o. Sežana
 14.Gradivo za 14.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišč št. 6533 in 6534, obe k.o. Sežana
 14.Gradivo za 14.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o poravnavi dolga s pridobitvijo solastniškega deleža
 15.Gradivo za 15.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju članov Sveta javnega zavoda Višje in visokošolsko središče Sežana
 15.Gradivo za 15.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zavod za šport, turizem in prosti čas
 15.Gradivo za 15.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana
 15.Gradivo za 15.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Programski svet kabelsko distribucijskega sistema v Sežani operaterja ELTA d.o.o. Izola
 15.Gradivo za 15.točko sklica - 5.alinea  - Predlog sklepa o spremembah sklepa o imenovanju članov Uredniškega odbora za izdajanje občinskega glasila Občine Sežana
 16.00 Sprejeti sklepi
 16.01 Izpis sklepov
 17.Zapisnik