grb Občina Sežana

Sklic

OBČINA SEŽANA

OBČINA SEŽANA

OBČINSKI SVET

 

 

 

Številka: 06202-4/01-1

Datum: 12. 12. 2001

 

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Sežana (Ur. list RS, št. 40/99, 68/99 in 3/01) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. list RS, št. 52/99 in 3/01)

 

 

S K L I C U J E M

 

26. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE SEŽANA

v mandatnem obdobju 1998 - 2002, ki bo

 

v četrtek,  20. DECEMBRA  2001 ob 16.00 uri

v mali sejni dvorani Občine Sežana

 

 

Za sejo predlagam naslednji  D N E V N I    R E D:

 

1. Potrditev zapisnika in pregled realizacije sklepov 25. seje občinskega sveta z dne 29. 11. 2001.

 

2. Predlogi sklepov 4. izredne seje Občinskega sveta o športu

 

3. Predlog poročila o opravljenih javnih delih v letu 2001 s predlogom sklepa o programih javnih del      

    za leto 2002

 

4. Seznanitev s sklepom župana o začasnem financiranju proračunskih potreb v Občini Sežana v

    obdobju od 01. 01. 2002 do 31. 03. 2002

 

5. Informacija o dosedanjih aktivnostih glede ustanovitve Univerze na Primorskem s predlogi sklepov

 

6. Predlog sklepa v zvezi s podajo soglasja k spremembam in dopolnitvam Statuta Zavoda za gasilno

    in reševalno službo Sežana

 

7. Predlogi sklepov o prodaji in zamenjavi zemljišč

 

8. Predlog Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2002 - nadaljevanje splošne razprave

 

9. Vprašanja, pobude in odgovori

 

Gradivo prilagamo k vsem točkam dnevnega reda. Stališča odborov in Statutarnopravne komisije boste, v skladu s poslovnikom občinskega sveta, prejeli na seji.

 

 

 

     Miroslav Klun l.r.

          ŽUPAN

 

VABLJENI:

 

¨       člani OS

¨       Marko Kukanja, direktor občinske uprave

¨       Orjana Gombač, strokovna sodelavka, občinska uprava

¨       Bojana Kermolj, strokovna sodelavka za področje družbenih dejavnosti - k 2., 3. in 8. točki

¨       Majda Mahnič Doles, pom. župana za področje proračuna in financ - k 4. in 8. točkama

¨       Andrej Pirkovič, pomočnik župana za stanovanjske zadeve - k 6. in 8. točki

¨       Nives Stojkovič, strokovna sodelavka, gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - k 7. in 8. točki

¨       Vida Mesar, pom. župana za družbene dejavnosti - k 8. točki

¨       Vida Rojc, pomočnica župana za gospodarstvo - k 8. točki

¨       Majda Valentinčič, pom. župana za gospodarske javne službe in komunalo - k 8. točki

¨       Uroš Colja, strokovni sodelavec za področje okolje in prostor - k 8. točki

 

¨       Sredstva javnega obveščanja

 

 

 

V VEDNOST:

-          Vinko Šelj, predsednik Sveta KS Občine Sežana

-          Boris Hlačar, predsednik Nadzornega odbora Občine Sežana