grb Občina Sežana

Prva seja Sveta krajevnih skupnosti v občini Sežana
19.2.2019V torek, 19. februarja 2019, so se na prvi seji Sveta krajevnih skupnosti v občini Sežana v mandatnem obdobju 2018 – 2022 zbrali novoizvoljeni predsedniki in predsednice krajevnih skupnosti v občini Sežana.

V skladu s Statutom Občine Sežana je prvo sejo sklical župan. Predsedniki so po uvodnem nagovoru župana Davida Škabarja najprej izmed sebe izvolili predsednika sveta krajevnih skupnosti. Največ glasov izmed predlaganih kandidatov je prejel Franko Uršič, sicer predsednik KS Povir. Poleg tega je bila (kot je v navadi) prva seja namenjena predvsem predstavitvi načina poslovanja krajevnih skupnosti, beseda pa je tekla tudi o nastajajočem proračunu. Sledil je poziv za predložitev kandidatov za imenovanje članov v Komisijo za mladinska vprašanja v Občini Sežana, v kateri krajevne skupnosti zastopata kar dva člana. Pred zaključkom srečanja so predstavniki krajevnih skupnosti s številnimi vprašanji, pobudami in predlogi pokazali, da bodo tudi v tem mandatu krajevne skupnosti zelo aktivne. 

Svet zastopa interese krajevnih skupnosti v občini. Tako je v skladu z 78. členom statuta njegova pristojnost naravnana v podajo mnenj občinskemu svetu, njegovim delovnim telesom, nadzornemu odboru in županu o vseh zadevah iz njihove pristojnosti, ki se nanašajo na interese krajevnih skupnosti, zlasti pa o zadevah, ki se nanašajo na občinski proračun, na razvoj občine in na njeno prostorsko ureditev. Predvsem pa je neprecenljiva njegova neformalna funkcija, ki se odraža predvsem v izmenjavi izkušenj in primerov dobrih praks, povezovanju in predlogih za povečanje aktivnosti na podeželju, sprejemanju načelnih odločitev ter podaji pobud za izboljšanje delovanja skupnosti.