grb Občina Sežana

Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln.

OBVESTILO

Upravljalec mesečnega sejma v Sežani je Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana. Za vsa vprašanja, ki jih imate v zvezi s prostorom in prodajo na sejmu, se obrnite na upravljalca.

Soglasja za prodajo na sejmu izdaja Občina Sežana.

Za izdajo soglasja je v skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS št. 106/2010- UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) potrebno plačati upravno takso v višini 22,60 EUR.


Plačilo upravne takse se poravna na:

transakcijski račun št.: 01100-5110309136
sklic: 11 76112-7111002-2021

Priloge:
 Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln