grb Občina Sežana

5.seja občinskega sveta

dne:06.06.2019

Priloge:
 01.Sklic 5.seje občinskega sveta dne 06.06.2019
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Ocena o izvajanju Občinskega programa varnosti občine Sežana v letu 2018 - seznanitev
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Sklepa o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2019/2020
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju v občini Sežana – skrajšani postopek
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Sklepa o potrditvi cen produktov Botaničnega vrta Sežana – Vrta ob vili Mirasasso
 06.Gradivo za 6.točko sklica - 1.alinea  - Letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe za pokopališko dejavnost ter urejanje pokopališč v občini Sežana za leto 2018, št. MV/1184-19, z dne 22.3.2019
 06.Gradivo za 6.točko sklica - 2.alinea  - Letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe »urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin« v občini Sežana za leto 2018, št. MV/1550-19, z dne 22.3.2019
 06.Gradivo za 6.točko sklica - 3.alinea  - Letno poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih služb »zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov« v občini Sežana za leto 2018, št. KV/1406-19-IV, marec 2019
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sežana
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 2.alinea  - Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 3.alinea  - Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 4.alinea  - Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog Sklepa o določitvi vrednosti pravnih poslov, ki so lahko veljavno sklenjeni brez vključitve v Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2019
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog Sklepa o območju omejene hitrosti ob osnovni šoli, vrtcu in vojaškem muzeju Tabor v naselju Lokev
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Sežana za leto 2019
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Sklepa o izdaji soglasja k imenovanju direktorja zavoda Območna razvojna agencija ORA Krasa in Brkinov za mandatno obdobje 2019 – 2024
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 2.alinea  - Predlog Sklepa o izdaji mnenja kandidatki za direktorico javnega socialno varstvenega zavoda Dom upokojencev Sežana za mandatno obdobje 2019 - 2024
 12.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 13.Dodatno gradivo
 14.01 Sprejeti sklepi
 14.02 Izpis sklepov
 15.Zapisnik