grb Občina Sežana

27.seja občinskega sveta

dne: 31.05.2018
Posnetek seje je objavljen na portalu YouTube na tej povezavi.

Priloge:
 01.Sklic 27.seje občinskega sveta dne 31.05.2018
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Ocena o izvajanju Občinskega programa varnosti občine Sežana v letu 2017 - seznanitev
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Sklepa o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2018/2019
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud študentom Višje strokovne šole Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Odloka o rebalansu-2 proračuna Občine Sežana za leto 2018 – skrajšani postopek
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Sežana – skrajšani postopek
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog Odloka o turistični taksi v občini Sežana – hitri postopek
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v občini Sežana in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti – hitri postopek – s predlogom sklepa
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Sežana za leto 2018
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2429 Pliskovica parcela 3005/28
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 2.alinea  - Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc.št. 1941/508 k.o. 2459 – Lokev
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 3.alinea  - Predlog Sklepa o izdaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Sežana za mandatno obdobje 2018 – 2022
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 4.alinea  - Predlog Sklepa o izdaji predhodnega mnenja k razrešitvi direktorice javnega zavoda Dom na Krasu Dutovlje
 13.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 14.Dodatno gradivo
 15.01 Sprejeti sklepi
 15.02 Izpis sklepov
 16.Zapisnik