grb Občina Sežana

25.seja občinskega sveta

dne: 27.03.2018
Posnetek seje je objavljen na portalu YouTube na tej povezavi.

Priloge:
 01.Sklic 25.seje občinskega sveta dne 27.03.2018
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana v Visokošolsko središče Sežana d.o.o.– druga obravnava, s predlogom Sklepa o izdaji pooblastila županu
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana – skrajšani postopek
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o razglasitvi Vrta ob vili Mirasasso za kulturni spomenik lokalnega pomena – prva obravnava
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Odloka o razglasitvi cerkve sv. Petra in Pavla v Tomaju za kulturni spomenik lokalnega pomena – prva obravnava
 06.Gradivo za 6.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Odloka o vzdrževanju objekta na Partizanski cesti 20 v Sežani – prva obravnava
 06.Gradivo za 6.točko sklica - 2.alinea  - Predlog Odloka o vzdrževanju objekta na Partizanski cesti 22 v Sežani – prva obravnava
 06.Gradivo za 6.točko sklica - 3.alinea  - Predlog Odloka o vzdrževanju objekta na Vojkovi ulici 2 v Sežani – prva obravnava
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Sežana – prva obravnava
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog Odloka o koncesiji za urejanje in čiščenje javnih in zelenih površin v občini Sežana – prva obravnava
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter o pokopališkem redu v občini Sežana – prva obravnava
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Obravnava zapisnika zbora občanov naselja Križ z dne 5. 2. 2018 o pobudi za izločitev naselja Križ iz Krajevne skupnosti Tomaj in ustanovitev nove krajevne skupnosti Križ s sedežem v Križu ter obravnava pobude za izločitev naselja Filipčje Brdo iz Krajevne skupnosti Tomaj in ustanovitev nove krajevne skupnosti Filipčje Brdo s sedežem na Filipčjem Brdu
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Sklepa o imenovanju članov Komisije, ustanovljene na seji občinskega sveta dne 15. 2. 2018, za izvršitev 4. in 5. točke sklepa OS z dne 20. 4. 2017, v zvezi s ponovno vzpostavitvijo dvosmernega prometa na vhodu in v zavarovanem območju Kobilarne Lipica
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 2.alinea  - Predlog Sklepa o podaji predloga za imenovanje člana Nadzornega sveta družbe Holding Kobilarna Lipica d.o.o.
 12.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 13.Dodatno gradivo
 14.01 Sprejeti sklepi
 14.02 Izpis sklepov
 15.Zapisnik