grb Občina Sežana

14.seja občinskega sveta

dne: 29.09.2016
Posnetek seje je objavljen na portalu YouTube na tej povezavi


Priloge:
 01.Sklic 14. seje občinskega sveta dne 29.09.2016
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa – skrajšani postopek
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Sežana za leto 2016 – seznanitev
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Sklepa o vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja ob nogometni tribuni v Sežani
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Sklepa o ureditvi prepovedi prometa motornih vozil na javni poti št. 874911 od naselja Lokev do križišča za naselje Matavun v občini Divača oziroma do križišča z regionalno cesto št. 409 Senožeče - Kozina
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Sklepa o nakupu nepremičnine parc.št. *457/0 k.o. 2420-Štjak
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Sklepa o predlaganju kandidata za člana Nadzornega sveta javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 2.alinea  - Predlog Sklepa o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 3.alinea  - Predlog Sklepa o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sežana
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 4.alinea  - Predlog Sklepa o imenovanju dveh predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Ljudska univerza Sežana
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 5.alinea  - Predlog Sklepa o podaji predloga za imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti v Svet Javnega zavoda Kobilarna Lipica
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 6.alinea  - Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva v Nadzornem odboru Občine Sežana in predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov nadzornega odbora
 08.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 09.Dodatno gradivo
 10.01 Sprejeti sklepi
 10.02 Izpisi sklepov
 11.Zapisnik