grb Občina Sežana

10.seja občinskega sveta

dne: 25.02.2016
Posnetek seje je objavljen na portalu YouTube na tej povezavi
  02.Gradivo za 2.točko sklica: Usklajen predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Sežana
Opomba: Zaradi obsežnosti gradiva za 2.točko Sklica ga objavljamo posebej na povezavi zgoraj
Priloge:
 01.Sklic 10. seje občinskega sveta dne 25.02.2016
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Sklepa o podaji soglasja k povišanju cen storitev čiščenja odpadne vode na čistilni napravi Sežana
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Sklepa o potrditvi novelacije dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Cesta Šepulje - Dobravlje, odsek 2 in uvrstitev v NRP občine
 04.01 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Ureditev manipulativnega platoja z nadstrešnicami na območju CERO Sežana 1. faza in uskladitvi v NRP-ju. Navedeno gradivo bo predlagano kot razširitev dnevnega reda v sklopu 4. točke.
 04.02 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Urejanje poslovnih prostorov po KS - Zadružni dom Povir. Navedeno gradivo bo predlagano kot razširitev dnevnega reda v sklopu 4. točke.
 04.03 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Botanični vrt Sežana - revitalizacija. Navedeno gradivo bo predlagano kot razširitev dnevnega reda v sklopu 4. točke.
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Sklepa v zvezi z ureditvijo igralnega salona
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sežana za leto 2015 – seznanitev
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Poročilo Nadzornega odbora Občine Sežana o opravljenem nadzoru v letu 2015 nad porabo sredstev Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov za leto 2014 – seznanitev
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog Sklepa o izdaji soglasja k spremembam Statuta javnega zavoda Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog Sklepa o izdaji soglasja k spremembam Statuta javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Predlog Sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sežana
 11.Gradivo za 11.točko sklica  - Sklep o določitvi cene za prodajo drv za leto 2016 - seznanitev
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa za nakup zemljišč parc. št. 6182/5, del parc. št. 6182/4 ter parc.št. 4888 in št. 4981/2 vse k.o. 2455 - Sežana
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 2.alinea  - Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc.št. 2884/7 k.o. 2442-Štorje
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 3.alinea  - Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc.št. 808/1 k.o. 2438-Kazlje
 13.Gradivo za 13.točko sklica  - Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana
 14.Gradivo za sejo v ZIP datoteki  - Opomba: ZIP datoteka ne vsebuje gradiva za 2.točko Sklica
 14.01 Gradivo za sejo v ZIP datoteki  - Navedeno gradivo bo predlagano kot razširitev dnevnega reda v sklopu 4. točke.
 15.Dodatno gradivo, odgovori na pobude članov Občinskega sveta
 16.01 Sprejeti sklepi
 16.02 Izpis sklepov
 17.Zapisnik