grb Občina Sežana

Objave
Objave v Uradnem listu

  Pogoji uporabe objavljenih dokumentov občinskega sveta
  Objave v Uradnem listu
Druge objave v letu 2020


  Proračun Občine Sežana za leto 2020
  Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva - Energetska sanacija športne dvorane v Sežani
  MVN - Stališča GURS do prejetih pripomb in predlogov na vrednostne cone in vrednostne ravni za območje občine Sežana
  Namera o oddaji v najem
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
  Grajeno javno dobro
  Vabilo na javni posvet na temo izhodišč za pripravo OPPN za območje na Lenivcu (del EUP SŽ-142)
  Javni poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN Ograde v Sežani (EUP SŽ-149)
Prostorski akti v pripravi

Na tem spletnem mestu so navedeni le tisti prostorski akti oz. njihove spremembe, katerih postopek se je začel po ZUREP-2
  Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Mali medvejk (del EUP SŽ-03)
  Spremembe in dopolnitve OLN za poslovno cono Sežana jugozahod
Druge objave v letu 2019

  Proračun Občine Sežana za leto 2019
  Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2018
  Namera o oddaji v najem
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
  Grajeno javno dobro
  Stališča do pripomb in predlogov javnosti iz javne razgrnitve k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev št.3 Občinskega prostorskega načrta Občine Sežana
  Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 3 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana
  Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja
  Javni posvet – izhodišča za pripravo OPPN »kamnolom Mali Medvejk«
  Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN za del območja KŽ-05
  Javni posvet na temo izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev OLN za »poslovno cono Sežana JZ« (EUP SŽ-15)
  Občinski program varnosti občine Sežana
  Načrt javne razsvetljave v občini Sežana
Druge objave - Arhiv

  Druge objave - Arhiv