Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si

Predstavitev projekta dokončanja gradbenih del na cesti Majcni-Štjak
Natisni  Pošlji prijatelju
22.12.2010

 V Občini Sežana smo dne 22. decembra predstavili projekt dokončanja gradbenih del na lokalni cesti Majcni - Štjak, katerega glavni cilj je rekonstrukcija 2,5 km dolgega odseka lokalne ceste Majcni - Štjak (Vrhe) in delna rekonstrukcija 1,12 km dolgega sekundarnega vodovoda z razdelilnim omrežjem, ki poteka pod cestiščem. Cilj investitorja je skladen z operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.

Cesta, ki je predmet investiranja, se nahaja v Občini Sežana, mikrolokacijsko na Krasu. Investicija je potekala po parcelah katastrskih občin Kazlje, Griže in Štorje. Za večji del te regije so značilne slabe cestne povezave, ki vplivajo na kvaliteto in čas potovanja ter prometno varnost, s tem pa onemogočajo višje oblike gospodarske interakcije med regijskimi središči. Po ugotovitvah analize stanja prometa je severni del Občine Sežana slabše prometno opremljen in razvit - sem spada tudi rekonstrukcija ceste Majcni - Štjak, ki z obnovo med drugim predstavlja pomembno vez za doseganje ciljev investicije. Investicijski program je obravnaval dve možni različici investicije. Prva, brez investicije, za katero se je ocenjevalo,da se bosta slabo stanje in problematika, ki jo prinaša slaba prometna infrastruktura, še stopnjevala. Sočasno pa bi neizvedba investicije predstavljala resno oviro v gospodarskem razvoju vasi, ki jih cesta povezuje. Prav tako bi se slabo stanje in motena oskrba prebivalcev z vodo stopnjevala, če investicije v sekundarni vodovod ne bi izvedli. Rešitev problema s to investicijo je bila edina sprejemljiva in optimalna možnost, ki bo omogočala prebivalstvu in gospodarstvu vožnjo in oskrbo z vodo na najbolj ekonomičen način.

Glavni cilj investicijske namere izgradnje javne infrastrukture je izvedba rekonstrukcije 2,5 kilometra dolgega odseka lokalne ceste Majcni - Štjak (Vrhe) med križiščem Majcni - Sela ter mostom čez reko Rašo. Navedena investicija vsebuje tudi delno rekonstrukcijo 1,126 kilometra dolgega sekundarnega vodovoda z razdelilnim omrežjem, ki poteka pod cestiščem. Cilj investitorja je skladen z operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.

Poleg zgoraj navedenih ciljev si investitor zastavlja še naslednje cilje:

• ustvarjanje dodatne možnosti za izvajanje kmetijske dejavnosti,

• možnost za uresničevanje turistične ponudbe,

• zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje (emisije ogljikovega monoksida, dušikovih oksidov, trdih delcev in nemetanskih hlapnih organskih spojin),

• zmanjševanje časa, ki ga prebivalci potrebujejo za dostop do magistralnih cest, prek katerih se dnevno prevažajo na delo in domov.


Sam odsek ceste bo imel pozitiven vpliv na več vidikov vsakdanjika in življenja prebivalcev Krasa v prihodnosti.

S tem se bo za prebivalce regije odpravila:

•kritičnost cestišča z vidika zagotavljanja varnosti odvijanja cestnega prometa, ki se kaže pri odtajanju cestišča, neustrezni širini vozišča, neurejenem odvodnjavanju ipd.,
•slaba prometna povezava prebivalcev regije, predvsem za šoloobvezne otroke,
•slabša migracija ljudi, s tem pa se bo povečal vpliv na gospodarske dejavnosti, kot sta kmetijstvo in turizem,
• z vzpostavitvijo delne rekonstrukcije sekundarnega vodovoda se bo prebivalcem dotičnih vasi omogočila priključitev na javno vodovodno omrežje in s tem oskrba s pitno vodo.

Glavni poudarki analize stroškov in koristi so na izračunu oziroma ugotovitvi, ali projekt prinaša neto prihodke v njegovi ekonomski dobi, na izračunu upravičene maksimalne stopnje sofinanciranja s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj ter na ovrednotenju stroškov in koristi, ki jih bo imela družba na podlagi izvedenega projekta.

Obravnava rekonstrukcije ceste je bila izvedena na način, da je stopnja izrabe zmogljivosti optimalna in primerna objektivnim okoliščinam, kar lahko zagovarjamo s koristmi, ki jih bo imel lokalni prostor. Med temi je najočitnejše, da bodo s tem omogočeni razvoj, ohranitev poseljenosti prebivalstva in varen dostop do bivališč po rekonstruirani cesti.

»Z dokončanjem tega projekta je Občina Sežana storila odločilne korake za povezavo predela Vrhe, ki je eden od odročnejših območij Občine Sežana z matičnim Krasom tako v cestni infrastrukturi kot v povezavi vodovodnega omrežja.

Po dokončanju tega projekta v naslednjih letih bodo imele Vrhe sodobno cestno povezavo in priključene bodo na vodovodni sistem podjetja Kraški vodovod Sežana« je še dodal sežanski župan Davorin Terčon.