Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si

Sodelovanje kraških občin
Natisni  Pošlji prijatelju
12.6.2008

Občine Divača, Hrpelje–Kozina, Komen in Sežana so v četrtek, 12. junija 2008, predstavile skupni projekt ustanovitve organov Skupne občinske uprave in sicer Medobčinskega inšpektorata in redarstva in Medobčinske notranje revizijske službe. Pogoj za ustanovitev navedenih organov je bil sprejem Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave in predlog kadrovskega načrta, ki so ga sprejeli občinski sveti vseh štirih občin. Na podlagi sprejetega odloka so župani vseh občin ustanoviteljic sprejeli dogovor o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih. Tako je bila za pripravo odloka in dogovora ter ostalih aktov, potrebnih za ustanovitev organov skupne občinske uprave, ustanovljena delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov vseh štirih občin, ki je svoje delo odlično opravila

Cilj ustanovitve Medobčinskega inšpektorata in redarstva je predvsem odpravljanje nepravilnosti in s tem preventivno delovanje. Kaznovanje pa je šele drugotnega pomena. Medobčinski inšpektorat in redarstvo bo tako usmerjen v preverjanje skladnosti ravnanja subjektov s predpisi in s tem tudi v zagotavljanje, vzdrževanje in izboljšanje standardov izvajanja dejavnosti. Tako bodo nadzorstvo opravljali občinski inšpektorji in občinski redarji. Občinski inšpektorat bo poleg nadzora občinskih predpisov tudi v pomoč republiški inšpekciji, ki izvaja nadzor nad izvajanjem zakonov, kot so varstvo okolja, urbanizem, gradnje itd. Delovanje občinskega inšpektorata je preventivno in represivno, kot tudi občinskega redarstva. Skrbeli bodo za javno varnost in javni red na območju vseh občin ustanoviteljic. V okviru tega bodo imeli pristojnosti za nadzorovanje varnega in neoviranega cestnega prometa v naseljih, varovanja cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselji, skrbeti bodo morali za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah in varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino, kot tudi vzdrževati javni red in mir, seveda v sodelovanju s policijo.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo bo (kot prekrškovni organ) opravljal upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva in redarstva ter vodil in odločal o prekrških v zvezi z izvajanjem občinskih predpisov občin ustanoviteljic, kot tudi v zvezi z izvajanjem državnih predpisov, katerih nadzorstvo je preneseno na lokalno samoupravo skupnost.


Novoustanovljena organa s sedežem v občini Sežana naj bi začela delovati v mesecu septembru. V začetku je predvidenih šest delovnih mest, glede na prihodnje potrebe pa se bo število zaposlenih lahko povečalo. Glede na ustrezno izobrazbo, delovne izkušnje in strokovnost bodo nekatere od zaposlenih poiskali znotraj občinskih uprav občin ustanoviteljic. V skupni občinski upravi bodo skušali enakomerno zaposliti prebivalce vseh štirih občin, seveda pa sta odločujoča kriterija strokovnost in znanje.


Klementina Križman