Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Objave    Objave v Uradnem listu    Arhiv - Objave v Uradnem listu

Objave v letu 2006
Natisni  Pošlji prijatelju
Priloge:
 Uradni list _18/2006  - Odlok o proračunu občine Sežana za leto 2006
 Uradni list _18/2006  - Pravilnik o spremembi pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sežana
 Uradni list _18/2006  - Sklep o določitvi ekonomske cene programov v Javnem zavodu Vrtec Sežana
 Uradni list _18/2006  - Sklep o začasnih izpisih, odsotnosti otroka zaradi bolezni in določitvi obratovalnega časa Javnega zavoda Vrtec Sežana
 Uradni list _31/2006  - Sklep o določitvi plačnega razreda direktorjev in ravnateljev
 Uradni list _39/2006  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu UP 21 - Mehanizacija v Sežani
 Uradni list _39/2006  - Odlok o spremembi odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
 Uradni list _43/2006  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Suhozemni terminal Sežana v Sežani
 Uradni list _43/2006  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu UP 20 in UC 6 - Sežana zahod v Sežani
 Uradni list _52/2006  - Program priprave OLN Poslovna cona Sežana JZ
 Uradni list _55/2006  - Župan občine Sežana objavlja javni natečaj za uradniški delovni mesti: Višji svetovalec za področje turizma, stikov z javnostjo in promocijo in Višji referent
 Uradni list _55/2006  - Župan Občine Sežana objavlja javni natečaj za zaposlitev pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v občinski upravi Občine Sežana
 Uradni list _58/2006  - Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2005
 Uradni list _58/2006  - Odlok o razveljavitvi Odloka o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v občini Sežana
 Uradni list _58/2006  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih občine Sežana
 Uradni list _67/2006  - Odlok o rebalansu proračuna občine Sežana za leto 2006
 Uradni list _67/2006  - Odlok o turistični taksi v občini Sežana
 Uradni list _67/2006  - Odlok o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine
 Uradni list _67/2006  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v občini Sežana in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti
 Uradni list _67/2006  - Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sežana
 Uradni list _70/2006  - Program priprave prostorskega reda občine Sežana
 Uradni list _70/2006  - Program priprave strategije prostorskega razvoja občine Sežana
 Uradni list _73/2006  - Popravek Odloka o turistični taksi v občini Sežana
 Uradni list _82/2006  - Program priprave PUP za mesto Sežana – vzhod
 Uradni list _82/2006  - Program priprave Občinskega lokacijskega načrta “Poslovna cona Sežana jug – Pod železnico”
 Uradni list _82/2006  - Program priprave PUP za mesto Sežana – zahod
 Uradni list _86/2006  - Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana
 Uradni list _88/2006  - Pogoji za uporabo plakatnih mest
 Uradni list 102/2006  - Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Sežana - jugozahod
 Uradni list 103/2006  - Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
 Uradni list 103/2006  - Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
 Uradni list 105/2006  - Odlok o grbu in zastavi Občine Sežana
 Uradni list 114/2006  - Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana dne 22. oktobra 2006
 Uradni list 114/2006  - Poročilo o izidu volitev župana in Občinskega sveta v Občini Sežana na volitvah dne 22. 10. 2006
 Uradni list 120/2006  - Poročilo o izidu volitev župana v Občini Sežana, drugi krog, 12. 11. 2006
 Uradni list 132/2006  - Sklep o začasnem financiranju
 Uradni list 132/2006  - Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.
 Uradni list 137/2006  - Ugotovitev občinske volilne komisije o prehodu mandata člena Občinskega sveta Občine Sežana na naslednjega kandidata z liste
 Uradni list 138/2006  - Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za oglaševanje na objektih ali napravah za oglaševanje na območju Občine Sežana
 Uradni list 138/2006  - Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2007