Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Objave    Objave v Uradnem listu    Arhiv - Objave v Uradnem listu

Objave v letu 2004
Natisni  Pošlji prijatelju
Priloge:
 Uradni list __6/2004  - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dutovlje
 Uradni list _23/2004  - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana
 Uradni list _23/2004  - Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2004
 Uradni list _23/2004  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje UC 9- Športnorekreacijski center v Sežani
 Uradni list _23/2004  - Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana
 Uradni list _23/2004  - Odlok o dopolnitvi odloka o priznanjih Občine Sežana
 Uradni list _23/2004  - Pravilnik o dodeljevanju enkratnih finančnih pomoči iz občinskega proračuna - pomoč učencem, dijakom in študentom
 Uradni list _23/2004  - Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana
 Uradni list _33/2004  - Program priprave lokacijskega načrta za Vetrno elektrarno Selivec
 Uradni list _33/2004  - Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986–1990, dopolnjen 2003, Vetrna elektrarna Selivec
 Uradni list _43/2004  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje Suhozemni terminal Sežana v Sežani
 Uradni list _43/2004  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje UC 2 – Sežana Center 2 v Sežani
 Uradni list _44/2004  - Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta UP 20 in UC 6 - Sežana zahod
 Uradni list _48/2004  - Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2003
 Uradni list _48/2004  - Pravilnik o sofinanciranju programov javnih prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana
 Uradni list _61/2004  - Program priprave sprememb in dopolnitev PIA: ZN ZS 3-Pod bolnico, UN US 50-Gradišče in PUP PS 19-Lenivec v Sežani za umestitev Zdraviliško turističnega centra in dopolnilnega programa stanovanj in varovanih stanovanj
 Uradni list _67/2004  - Odlok o načinu in obliki izvajanja gospodarske javne službe »Urejanje in vzdrževanje občinskih cest«
 Uradni list _75/2004  - Odlok o urbanistični zasnovi mesta Sežana
 Uradni list _75/2004  - Obvezna razlaga odloka o javni kanalizaciji v Občini Sežana
 Uradni list _87/2004  - Sklep o povečanju cen storitev čiščenja odpadnih voda na čistilni napravi v Sežani
 Uradni list _93/2004  - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Višje in visokošolsko središče Sežana
 Uradni list 112/2004  - Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu za območje kare 5 in kare 10 v Sežani
 Uradni list 112/2004  - Odlok o odpravi Odloka o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana in o odpravi dela Pravilnika o merilih za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana ter o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana
 Uradni list 124/2004  - Odlok o rebalansu proračuna za leto 2004
 Uradni list 124/2004  - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana
 Uradni list 124/2004  - Odlok o ustanovitvi zavoda Območna razvojna agencija »ORA Krasa in Brkinov«
 Uradni list 124/2004  - Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Območje bolnišnica Sežana (ureditvena območja Sb-06, Sb- 08, Sb-09, I-03, I-05, I-06, O-04, Z- 07, Z-08, Z-09, Tc-08, Tc-09, Tc-10, Tc-11)
 Uradni list 126/2004  - Sklep o povečanju cene zemeljskega plina
 Uradni list 131/2004  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu UP 20 in UC 6 – Sežana zahod v Sežani
 Uradni list 136/2004  - Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
 Uradni list 136/2004  - Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
 Uradni list 136/2004  - Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
 Uradni list 136/2004  - Sklep o začasnem financiranju
 Uradni list 136/2004  - Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2005
 Uradni list 136/2004  - Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Sežana
 Uradni list 142/2004  - Na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Sežana št. 06202-12/2004-3 z dne 6. decembra 2004, da je članu Občinskega sveta občine Sežana Ivanu Beletu prenehal mandat na podlagi 7. alinee prvega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi...