Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 1998-2002    Seje občinskega sveta    Seje občinskega sveta v letu 2001

Gradivo za 12.točko sklica
Natisni  Pošlji prijatelju

 

 

 

Sežana, 19. 11. 2001

 

 

OBČINA SEŽANA

OBČINSKI SVET

 

 

ZADEVA : PREDLOG SKLEPOV 4. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

                    S KOMENTARJEM POBUD, PREDLOGOV IN VPRAŠANJ

 

 

Na osnovi sklepa izredne seje Občinskega sveta Občine Sežana 25. oktobra 2001 je Svet Zavoda za šport preveril pobude iz gradiva za sejo in predloge iz razprave na seji ter v skladu z veljavnimi merili pripravil predlog SKLEPOV z OBRAZLOŽITVIJO za obravnavo na Odboru za šolstvo, šport in kulturo ter sprejem na redni seji Občinskega sveta.

Kriteriji za vrednotenje programov na področju športa, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, so bili sprejeti na Občinskem svetu Občine Sežana 20. marca 1997.

 

 

SKLEPI

 

 

1.

Občinski svet Občine Sežana pozitivno ocenjuje dosedanje delo Zavoda za šport Sežana, zato bo tudi v bodoče podpiral nemoteno delovanje Zavoda, sprotno vzdrževanje objektov in v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi povečeval sredstva za športno dejavnost glede na celotna sredstva proračuna.

 

2.

Občinski svet Občine Sežana poziva gospodarske družbe, da izrabijo možnost zagotovitve 0.3% neobdavčenega dobička za potrebe donatorstva in sponzorstva.

 

3.

Občinski svet Občine Sežana predlaga Zavodu za šport, da izvajalcem tekmovalnega športa ne nakazuje finančnih sredstev, ampak neposredno pokriva dogovorjeni del stroškov :

* sodniške stroške nacionalnim zvezam ( KZS, NZS, RZS?)

* tekmovalne takse mlajših starostnih kategorij

* prevozne stroške s pogodbenim prevoznikom

 

4.

Občinski svet Občine Sežana predlaga Zavodu za šport, da vsakemu klubu zagotovi do 3 ure objektov dnevno za treninge mlajših kategorij brezplačno, cena najema za članske ekipe se oblikuje v višini pokritja materialnih stroškov.

Za vse ostale ure se objekti najemajo po veljavnem ceniku. Vsi uporabniki morajo imeti z Zavodom za šport Sežana sklenjeno tripartitno pogodbo, ki je podpiše Župan Občine Sežana.

 

5.

Občinski svet Občine Sežana predlaga, da se obnovi garderobno-sanitarni del športne dvorane, ki je zaradi dotrajanosti ( tudi po odločbi zdravstvene inšpektorice ) higiensko in varnostno problematična.

 

6.

Občinski svet Občine Sežana soglaša, da se objekt športne dvorane plinificira zaradi negospodarnega ogrevanja iz sedanje kotlovnice.

 

 

PREDLOGI IZ RAZPRAVE

 

7.

Občinski svet bo v utemeljenem obsegu povečal sredstva za aktivni del programa športa v Občini Sežana. Občinski svet sprejema obvezo, da bo sredstva za aktivni del programa športa v Občini Sežana za leto 2002 povečal za 25%. ( Pisno vloženi nepodpisani predlogi na seji v imenu KK »Kraški zidar,« RK » Mitol PROMAK,« NK »TABOR« in ŽKK BTC TERMINAL LEGRAND ? vsi iz Sežane.)

 

8.

Občinski svet nalaga Zavodu za šport občine Sežana in športni zvezi Občine Sežana, da razmejita svoje pristojnosti in v medsebojnem sodelovanju izvajata naloge za katere sta bila ustanovljena (isti predlagatelji).

 

PREDLOG SKLEPA :

Zavod za šport Sežana skliče skupščino Športne zveze Sežana v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije ? Odbor športa za vse in Odbor športa na lokalni ravni

 

9.

Občinski svet nalaga Zavodu za šport občine Sežana  in Športni zvezi Sežana, da pripravita predlog programa najnujnejših investicij v športne objekte in naprave še pred pričetkom sprejemanja proračuna Občine Sežana za leto 2002 ( isti predlagatelji ).

 

KOMENTAR

Zavod za šport v skladu s svojimi pristojnostmi in v okviru razpoložljivih sredstev ter s pomembnim deležem pridobljenih in ustvarjenih sredstev zagotavlja realno možno optimalno vzdrževanost objektov.

Predlog programa najnujnejših investicij je redni del letnega programa dela Zavoda, je pa tudi zajet v teh materialih ? adaptacija garderobno/sanitarnega dela športne dvorane, plinifikacija športne dvorane, pereč problem dotrajanosti telovadnice in dotrajanost strehe na tribuni nogometnega stadiona.

Navedeni problemi so predmet zavzetih prizadevanj za rešitev in odgovornih razmišljanj o obsežnosti posegov, finančnih možnostih in časovnih razmejitvah.

Kriteriji za vrednotenje programov s področja športa so oblikovani na osnovi Zakona o športu in Nacionalnega programa športa in zagotavljajo enakopravno razdelitev sredstev za sofinanciranje.

Stališče Občinskega sveta Občine Sežana je, da se zagotovi dostopnost objektov vsem pod enakimi pogoji, pravica do deleža javnih sredstev za sofinanciranje programov športa se izvaja na osnovi veljavnih kriterijev in meril.

Šport za vse ni prioriteta ampak je obvezujoče stališče, da se v skladu z Nacionalnim programom, zagotovi 50% sredstev, ki so namenjena tekmovalnemu športu tudi temu segmentu ( nikakor ne na račun tekmovalnega športa).

Problem prevoza športnikov je stalnica, nakup minibusa v okviru Zavoda ni rešitev

(zakonodaja, licence), možna rešitev je ocena sposobnosti Obrtne zbornice in njihovih članov ali pa dodatna obremenitev proračuna v okviru pogodbe Občine s prevoznikom otrok in mladine.

 

10.

Klubi in društva, uporabniki javnih sredstev, naj pripravijo ob občinskem prazniku predstavitev svoje dejavnosti in utemeljene predloge za Izbor športnika Krasa.

 

Mateju Mavru

Ob podpori nekaterim idejam, ki so del razmišljanj, velja tudi ugotovitev, da se otroška igrišča sistematično urejajo, VVZ 2x tedensko gostuje v športni dvorani, sodelovanje s starejšimi se realizira preko Športnega društva upokojencev in Športnega društva invalidov, poiskati pa je treba poti do srednje neaktivne generacije.

 

Božu Marincu

Gibalna dejavnost je samo delček sodobnega življenskega sloga in skupna prizadevanja ne zajemajo želje po nerazumnem deležu javnih sredstev za to področje.

 

Iztoku Bandlju

Vsa društva imajo dostop do javnih sredstev pod enakimi pogoji v skladu z merili.

 

11.

PREDLOG SKLEPA (varianta)

Jamarsko društvo, Planinsko društvo in Taborniški odred se opredelijo kot samostojna proračunska postavka.

 

12.

PREDLOG SKLEPA

Obnovi se parket v telovadnici Sežana (»TVD Partizan«)

 

Damjanu Perhavcu

je bilo odgovorjeno na seji, ostali predlogi so del sklepov.

 

Davorinu Terčonu

Predlogi iz razprave bodo del nadaljnjih prizadevanj Zavoda za šport in Športne zveze Sežana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOGI IZVAJALCEV IZ GRADIVA ZA IZREDNO SEJO S KOMENTARJEM

 

 

NK TABOR

1. Urediti peščeno vadbeno površino za pomožno nogometno igrišče

2. Sanirati garderobne in ostale prostore v klubski stavbi

 

ŽKK BTC LEGRAND

1. Iz javnih sredstev sofinancirati tudi članske ekipe

2. Povečati sredstva za tekmovalni šport za 100 %

3. Redno zaposliti trenerje za štiri športne panoge

 

KARATE KLUB KIRYOKU

1. Zamenjati parket v telovadnici in urediti garderobe

2. Urediti honoriranje vaditeljev

 

KARATE KLUB SAMURAI

1. Problematika prevozov športnikov

 

PLANINSKO DRUŠTVO

1. Zagotoviti več sredstev

 

KONJENIŠKI KLUB LIPICA

1. Zagotoviti več sredstev

 

OSNOVNA ŠOLA SEŽANA

1. Kot nadstandard zagotoviti pri pouku športne vzgoje prisotnost športnega pedagoga ( ob

    razredni učiteljici ).

 

KOLESARSKI KLUB SEŽAN

1. Nastopanje pod okriljem Zavoda, oz. Športne zveze Sežana.

 

STRELSKO DRUŠTVO SVOBODA

1. Zagotoviti več sredstev

 

RK MITOL

1. Tekmovalne stroške poravnavati neposredno Zvezi

2. Organizirati le interesne dejavnosti, kjer obstoja zadosten interes ( na OŠ ).

 

KONJENIŠKI KLUB KRAS

1.Zagotoviti več sredstev

 

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE

1. Finančno podpreti športni del programa

 

 

KRAŠKI TEKAČI ? Športno rekreativno društvo

1. Delovanje v okviru Zavoda, oz. Športne zveze

 

 

 

POVZETKI

 

 

1. Po PRAVILNIKU o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa ( MŠŠZ ? URL št. 80, 12.10.2001 ) ima društvo pravico do javnih sredstev po 2 letih obstoja.

 

2. Za ureditev problema prevozov se poprosi za sodelovanje Obrtno zbornico Sežana.

 

3. V novembru bo objavljen JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v Sežani

 

4. Klubi in društva naj uporabijo možnost brezplačne objave športno rekreativnih prireditev v dnevniku Dnevnik in v prilogi Dela Trip.

 

5. Klubi in društva naj uporabijo brezplačno možnost objave športno rekreativnih in turističnih prireditev na spletni strani Zavoda za šport Slovenije.

 

6. Klubi in društva ne izkoriščajo Programa ugodnosti OKS ? ZŠZ :  letalski prevozi, najem vozil, popusti pri hotelskih uslugah?

 

13. PREDLOG SKLEPA

 V evropske projekte je potrebno vnesti KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE SEŽANA kot del Pilotnega projekta Kras.

 

14. PREDLOG SKLEPA

Zapisnik 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Sežana s sklepi se dostavi vsem udeležencem, oz. vabljenim na izredno sejo Občinskega sveta.

 

 

 

 

 

                                                                                                            Pripravil

                                                                                                            Božo Dragan

                                                                                                            Zavod za šport