Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 1998-2002    Seje občinskega sveta    Seje občinskega sveta v letu 2001

Sprejeti sklepi
Natisni  Pošlji prijatelju

OBČINA SEŽANA

OBČINSKI SVET

23. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SEŽANA 12. JULIJ 2001

SPREJETI SKLEPI

TOČKA - Potrditev zapisnika in pregled realizacije sklepov 22. seje OS z dne 24. maja   

                        2001

Županu Občine Sežana se nalaga, da v prihodnje sklicuje seje občinskega sveta enkrat mesečno, razen v mesecu avgustu.

2. TOČKA  -  Določitev števila oddelkov in delavcev v Vrtcu Sežana v šolskem letu 2001/2002

                       Predlog cene programa Vrtca

Sklep o določitvi števila oddelkov in delavcev v Vrtcu Sežana v šolskem letu 2001/2002     

Sklep: Občinski upravi Občine Sežana se nalaga, da do jesenske seje občinskega sveta pripravi podrobnejšo analizo cen programa Vrtca v primerjavi z ostalimi občinami.

3. TOČKA - Poročilo o delu Lokalne akcijske skupine

Sklep o sprejemu poročila o delu Lokalne akcijske skupine,

      Naloge koordinatorja LAS izvaja Zavod za šport Sežana - samostojna organizacijska enot         Mladinski center "Podlaga"

4. TOČKA - Predlog sklepa za spremembo sistemizacije Zavoda za šport

Sklep o spremembi sistemizacije Zavoda za šport

soglasje za prerazporeditev ostanka sredstev LAS s postavke pri Centru za socialno delo 2612 in 2613 na postavko Zavoda za šport 2501 Plače - 700.000,00 SIT in  2511 - LAS materialni stroški za izvajanje programa (preostali del sredstev)

          

5. TOČKA - Pilotni program subvencioniranja zaposlitve v neprofitni dejavnosti društva "VEZI" v   

                     Štorjah

Sklep o vključitvi društva Vezi v Štorjah v program Tisoč novih možnosti

    sprejem polovične obveznosti tri-letnega sofinanciranja v višini mesečnega prispevka 42.846,00 SIT

6. TOČKA - Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Osnovne šole

                     Srečka Kosovela Sežana - druga obravnava

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana, Ur. list RS, št. 63/2001

7. TOČKA - Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2001

Sklep o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2001

Seznanitev s sklepoma:

  1. iz splošne proračunske rezerve se KS Sežana PP 4408 nameni 1.596.418,00 SIT za                     poravnavo obveznosti po sodbi Delovnega sodišča v Kopru v zvezi s tožbo Ide Čuden                    Rebula iz Sežane, Sončna pot 10
  2. iz PP 4108 - razne projekti - lastna udeležba, se prerazporedi 500.000,00 SIT na PP 4105 - projekt podjetniško obrtna cona na terminalu - Phare program

Županu Občine Sežana se naloži, da prerazporedi sredstva v višini 2.000.000,00 SIT Iz PP 2331 - Finančna pomoč učencem, dijakom in študentom, na PP 2318 - Pripravništvo - sofinanciranje zavodov

8. TOČKA - Predloga sklepov o podaji soglasja za prerazporeditev sredstev v občinskem proračunu

                      za leto 2001

Sklep o podaji soglasja k prerazporeditvi sredstev v višini 6.000.000,00 iz PP 4207 - ureditev vaškega središča Lokev na PP 3702 - Gasilski dom Lokev

Sklep o podaji soglasja k prerazporeditvi sredstev v višini 7.500.000,00 iz PP 3403 - Izgradnja vodovoda Mahniči I etapa na PP 3407 - vodooskrba Fernetiči - povezava z Italijo

9. TOČKA - Predlog sklepa za podpis leasing pogodbe za stanovanja

Sklep: občinski upravi se naloži, da v roku enega tedna pripravi Predlog sklepa za podpis leasing pogodbe za nakup 22 stanovanj. Gradivo za korespondenčno sejo, ki bo sklicana po obravnavi gradiva na Odboru za finance, bodo občinski svetniki prejeli po pošti.

10. TOČKA - Predlog sklepa o oblikovanju cene komunalnih odpadkov

Sklep o oblikovanju cene komunalnih odpadkov, Ur. list RS, št. 63/2001

11. TOČKA - Predlog Odbora za regionalno in čezmejno sodelovanje

Županu Občine Sežana se nalaga, da jeseni pripravi VII. srečanje županov obmejnih občin Slovenije in Italije v Sežani.

Županu Občine Sežana se nalaga, da v okviru sodelovanja Pilotnega projekta Kras z danskimi partnerji, v septembru sprejme dansko delegacijo ob obisku na Krasu.

Opravi se enodnevno službeno potovanje, ki je organizirano na povabilo s strani Občine Rab (Hrvaška) dne 11. julija 2001, z namenom srečanja delegacije Občine Sežana z novimi občinskimi organi Občine Rab ter proučitev možnosti za povezavo občin na športnem in kulturnem področju.

12. TOČKA - Predlog sklepa o podaji soglasja za uporabo grba Občine Sežana v znaku 

                       taborniškega društva Sežana

Sklep o podaji soglasja Taborniškemu društvu Sežana za uporabo grba Občine Sežana v znaku društva.

13. TOČKA - Predlogi sklepov vezanih na premoženje Občine Sežana

Sklep o dodelitvi Društvu "VEZI" Štorje v brezplačno uporabo poslovni prostor, ki ga zasedajo že sedaj, v objektu Štorje 26, za obdobje dveh let.

Sklep o podaji soglasja k prodaji zazidanega stavbnega zemljišča na parc. št. 32/5 k.o. Dolenja vas v skupni izmeri 74 m2.

Sklep o podaji soglasja k izplačilu pripadajočega dednega deleža Marije Rože, po pokojnem Francu Rože. Zavezanka za plačilo je Pavla Samec, roj. Rože, stan.v Trstu, kot druga oporočna dedinja.

14. TOČKA - Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sežana za leto 2001

Sklep o podelitvi priznanj Občine Sežana Ob 28. avgustu, prazniku Občine Sežana.

Plaketo Srečka Kosovela prejmejo:

IGOR ŠKRAP - za dolgoletno delo na področju kulture

ALDO ŽERJAL - za jezikovne dimenzije v pesniških zbirkah

LEOPOLD OBLAK - za likovno ustvarjalnost s kraškimi motivi

Priznanje Občine Sežana prejme:   

DOM UPOKOJENCEV SEŽANA ob 25. letnici uspešnega dela na svojem področju

SREDNJA ŠOLA SEŽANA ob 25. letnici uspešnega dela na svojem področju

15. TOČKA - Volitve in imenovanja

Soglasje k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Sežana

Sklep o pričetku postopkov za spremembo Statuta ZD Sežana, skladno s pripombami OS

Sklep o imenovanju članov Sveta Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana (Boris Jakulin, Jožef Bernetič, Andrej Pirkovič)