Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2018-2022    10.seja občinskega sveta

10.seja občinskega sveta
Natisni  Pošlji prijatelju

dne: 08.10.2020

Priloge:
 01.Sklic 10.seje občinskega sveta dne 08.10.2020
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Sprememba Ugotovitvenega sklepa o oblikovanju svetniških skupin in delovanju samostojnih članov občinskega sveta v Občinskem svetu Občine Sežana v mandatnem obdobju 2018 – 2022 – seznanitev
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Usklajen predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja KŽ-05
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Sežana – prva obravnava
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Odloka o pokopališkem redu v občini Sežana – prva obravnava
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24 -urne dežurne pogrebne službe v občini Sežana – prva obravnava
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Sežana – prva obravnava
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o dimnikarski službi na območju občine Sežana – skrajšani postopek
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud študentom Višje strokovne šole Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana – študijski program Oblikovanje materialov – modul Kamen
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Sežana za obdobje od 1.1.2020 do 30. 6. 2020 – seznanitev
 11.Gradivo za 11.točko sklica  - Poročilo o izvedenih aktivnostih za preprečevanje širjenja okužbe COVID-19 na območju občine Sežana v času razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 – seznanitev
 12.Gradivo za 12.točko sklica  - Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju občine Sežana za leto 2021
 13.Gradivo za 13.točko sklica  - Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana
 14.Gradivo za 14.točko sklica  - Predlog Sklepa o brezplačni uporabi športnih objektov za izvedbo pokalnih in prvenstvenih tekem v okviru panožnih športnih zvez za izvajalce Letnega programa športa v občini Sežana
 15.Gradivo za 15.točko sklica  - Predlog Sklepa o prepovedi parkiranja na ploščadi ob vrtcu oz. zadružnem domu v Povirju
 16.Gradivo za 16.točko sklica  - Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 4526/21 k.o. 2459 – Lokev
 17.Gradivo za 17.točko sklica - 1.alineja  - Predlog Sklepa o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sežana za mandatno obdobje 2020 – 2024
 17.Gradivo za 17.točko sklica - 2.alineja  - Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica za mandatno obdobje 2020 – 2025
 17.Gradivo za 17.točko sklica - 3.alineja  - Predlog Sklepa o imenovanju o imenovanju dveh predstavnikov ustanovitelja in enega predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa za mandatno obdobje 2021 - 2025
 17.Gradivo za 17.točko sklica - 4.alineja  - Predlog Sklepa o imenovanju člana - predstavnika Občine Sežana - v Skupščino Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov d.o.o. za mandatno obdobje 2020 - 2025
 17.Gradivo za 17.točko sklica - 5.alineja  - Predlog Sklepa o izdaji mnenja kandidatkam za direktorico javnega zavoda Ljudska univerza Sežana za mandatno obdobje 2020- 2025
 18.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 19.Predlog razširitve dnevnega reda 10.seje občinskega sveta
 19.01 Gradivo za predlagano razširitev dnevnega reda  - Poročilo o opravljenem nadzoru dela poslovanja javnega zavoda Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana v letih 2019 in 2020
 19.02 Gradivo za predlagano razširitev dnevnega reda  - Mnenje župana k predlogu Sklepa o brezplačni uporabi športnih objektov za izvedbo pokalnih in prvenstvenih tekem v okviru panožnih športnih zvez za izvajalce Letnega programa športa v občini Sežana
 20.Dodatno gradivo
 21.01 Sprejeti sklepi
 21.02 Izpis sklepov