Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2018-2022    9.seja občinskega sveta

9.seja občinskega sveta
Natisni  Pošlji prijatelju

dne: 28.05.2020

Priloge:
 01.Sklic 9.seje občinskega sveta dne 28.05.2020
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Sklepa o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2020/2021
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Sklepa o izdaji soglasja Domu upokojencev Sežana k cenam socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«
 04.Gradivo za 4.točko sklica - 1.alinea  - Letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe za pokopališko dejavnost ter urejanje pokopališč v občini Sežana za leto 2019, št. MK/1435-20, z dne 30.3.2020
 04.Gradivo za 4.točko sklica - 2.alinea  - Letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe »urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin« v občini Sežana za leto 2019, št. , št. MK/1434-20, z dne 30.3.2020
 04.Gradivo za 4.točko sklica - 3.alinea  - Letno poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih služb »zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov« v občini Sežana za leto 2019, št. KV/1519/II-20, marec 2020
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Sklepa v zvezi s potrditvijo Letnega poročila družbe INKUBATOR d.o.o. ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve, Sežana za leto 2019
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Odloka o preoblikovanju zavoda Območna razvojna agencija ORA Krasa in Brkinov v družbo z omejeno odgovornostjo in o sprejetju družbene pogodbe družbe Območna razvojna agencija ORA Krasa in Brkinov d.o.o. – hitri postopek
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Sežana za leto 2019
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2432 Dutovlje parcela 4250/58 (ID 7053932)
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 2.alinea  - Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parc. št. 226/3 k.o. 2459 - Lokev ter parc. št. 3745/272 in št. 3745/273 obe k.o. 2455 – Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 3.alinea  - Sklep o seznanitvi o sklenjenem pravnem poslu - nakup zemljišča katastrska občina 2455 Sežana parcela 6185
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Sežana za leto 2020
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Sklepa o predlaganju kandidata za predstavnika delničarjev občin v Nadzorni svet Komunalno stanovanjskega podjetja d.d. Sežana za mandatno obdobje 2020 – 2024
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 2.alinea  - Predlog Sklepa o predlaganju kandidata za člana Nadzornega sveta javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. za mandatno obdobje 2020 – 2024
 12.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 13.Dodatno gradivo
 14.01 Sprejeti sklepi
 14.02 Izpis sklepov