Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2018-2022    4.seja občinskega sveta

4.seja občinskega sveta
Natisni  Pošlji prijatelju

dne: 17.04.2019

Priloge:
 01.Sklic 4.seje občinskega sveta dne 17.04.2019
 01.01 Razširitev dnevnega reda
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Informacija o izvedenih aktivnostih v okviru Zelene sheme slovenskega turizma in pridobitvijo znaka SEŽANA – Green Destination ter predlog Sklepa o sprejetju Akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Sežana 2018 – 2020
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Sklepa o izdaji soglasja Domu upokojencev Sežana k cenam socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Sklepa o potrditvi letnega poročila in predloga o nerazporeditvi bilančnega dobička družbe INKUBATOR d.o.o. ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve, Sežana za leto 2018
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Sklepa o potrditvi cen produktov Botaničnega vrta Sežana – Vrta ob vili Mirasasso
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Sklepa o potrditvi cene storitve javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode ter cene storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami in določitvi subvencije med potrjeno in zaračunano ceno v občini Sežana
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Sklepa o potrditvi cene storitve javne službe oskrbe s pitno vodo in določitvi subvencije med potrjeno in zaračunano ceno v občini Sežana
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Sežana za leto 2018
 09.00 Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog Proračuna Občine Sežana za leto 2019 – druga obravnava
 09.01 Gradivo za 9.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Sklepa o kritju stroškov za delovanje svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz sredstev proračuna Občine Sežana
 09.02 Gradivo za 9.točko sklica - 2.alinea  - Predlog Sklepa o višini sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za leto 2019 za financiranje političnih strank in delovanje svetniških skupin oz. samostojnih članov občinskega sveta (mandatno obdobje 2018 – 2022)
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Predlog Letnega programa kulture v občini Sežana za leto 2019
 11.Gradivo za 11.točko sklica  - Predlog Letnega programa športa v občini Sežana za leto 2019
 12.Gradivo za 12.točko sklica  - Predlog Sklepa o potrditvi Predinvesticijske zasnove (PIZ) GRADNJA GASILSKEGA DOMA IN SKLADIŠČA
 12.01 Gradivo za 12.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Sklepa o potrditvi Investicijskega programa (IP) GRADNJA GASILSKEGA DOMA IN SKLADIŠČA
 13.Gradivo za 13.točko sklica  - Predlog Sklepa o vzpostavitvi prostora za raztros pepela pokojnika na pokopališču v Križu
 14.Gradivo za 14.točko sklica  - Predlog Sklepa o določitvi števila priznanj Občine Sežana, ki se razpišejo za leto 2019
 15.Gradivo za 15.točko sklica - 1.alinea  - Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva v Svetu javnega zavoda Ljudska univerza Sežana in predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju dveh članov – predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda
 15.Gradivo za 15.točko sklica - 2.alinea  - Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva v Svetu javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana in predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju dveh članov – predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda
 15.Gradivo za 15.točko sklica - 3.alinea  - Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva v Svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sežana in predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju treh članov – predstavnikov ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
 15.Gradivo za 15.točko sklica - 4.alinea  - Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva v Svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Srečka Kosovela Sežana in predlog Sklepa o imenovanju člana – predstavnika Občine Sežana v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda za preostanek mandatnega obdobja 2018 – 2022
 15.Gradivo za 15.točko sklica - 5.alinea  - Predlog Sklepa o predlaganju kandidata – predstavnika Občine Sežana - za člana Nadzornega sveta družbe Holding Kobilarna Lipica d.o.o.
 15.Gradivo za 15.točko sklica - 6.alinea  - Predlog Sklepa o izdaji mnenja z obrazložitvijo kandidatkama za ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana
 15.Gradivo za 15.točko sklica - 7.alinea  - Predlog Sklepa o razrešitvi oz. odpoklicu in imenovanju članov Nadzornega sveta enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo Inkubator d.o.o. Sežana za mandatno obdobje 2019 – 2023
 15.Gradivo za 15.točko sklica - 8.alinea  - Predlog Sklepa o izdaji predhodnega mnenja z obrazložitvijo kandidatu za ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sežana za mandatno obdobje 2019 - 2024
 16.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 17.Dodatno gradivo
 18.01 Sprejeti sklepi
 18.02 Izpis sklepov
 19.Zapisnik