Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Objave    Objave v Uradnem listu    Arhiv - Objave v Uradnem listu    Objave v letu 2018

Priloge:
 Uradni list 11/2018  - Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana
 Uradni list 11/2018  - Pravilnik o zagotavljanju brezplačnega prevoza otrok s posebnimi potrebami
 Uradni list 11/2018  - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dovolilnicah za vožnjo vozil na območjih občine Sežana
 Uradni list 11/2018  - Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja KŽ-05
 Uradni list 11/2018  - Sklep o začetku priprave OPPN za južno obvoznico mesta Sežana
 Uradni list 11/2018  - Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o vzpostavitvi območij kratkotrajnega parkiranja
 Uradni list 12/2018  - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana
 Uradni list 17/2018  - Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana
 Uradni list 21/2018  - Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana v Visokošolsko središče Sežana d.o.o.
 Uradni list 23/2018  - Odlok o vzdrževanju objekta na Partizanski cesti 20 v Sežani
 Uradni list 23/2018  - Odlok o vzdrževanju objekta na Partizanski cesti 22 v Sežani
 Uradni list 23/2018  - Odlok o vzdrževanju objekta na Vojkovi ulici 2 v Sežani
 Uradni list 23/2018  - Odlok o razglasitvi Vrta ob vili Mirasasso za kulturni spomenik lokalnega pomena
 Uradni list 23/2018  - Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra in Pavla v Tomaju za kulturni spomenik lokalnega pomena
 Uradni list 29/2018  - Odlok o soglasju k pripojitvi družbe Visokošolsko središče Sežana d.o.o. k družbi INKUBATOR d.o.o., ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve, Sežana in prenehanju družbe Visokošolsko središče Sežana d.o.o. zaradi pripojitve
 Uradni list 32/2018  - Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2017
 Uradni list 32/2018  - Odlok o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2018
 Uradni list 32/2018  - Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Sežana
 Uradni list 32/2018  - Odlok o koncesiji za urejanje in čiščenje javnih in zelenih površin v Občini Sežana
 Uradni list 32/2018  - Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Sežana
 Uradni list 32/2018  - Pravilnik o subvencioniranju obnov kraških suhih zidov v Občini Sežana
 Uradni list 36/2018  - Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana in o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana
 Uradni list 41/2018  - Odlok o rebalansu – 2 proračuna Občine Sežana za leto 2018
 Uradni list 41/2018  - Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti
 Uradni list 41/2018  - Odlok o turistični taksi v Občini Sežana
 Uradni list 41/2018  - Odlok o dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
 Uradni list 41/2018  - Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana
 Uradni list 41/2018  - Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud študentom Višje strokovne šole Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana
 Uradni list 41/2018  - Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
 Uradni list 48/2018  - Odlok o podelitvi javnega pooblastila na področju izobraževalne dejavnosti v Občini Sežana
 Uradni list 48/2018  - Odlok o ugotovitvi prenehanja učinkovanja Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana z dnem 1. 1. 2018 v delu, ki se nanaša na upravljanje s sredstvi ustanovitelja
 Uradni list 48/2018  - Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Sežana
 Uradni list 50/2018  - Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Sežana
 Uradni list 50/2018  - Sklepi o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
 Uradni list 50/2018  - Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana
 Uradni list 52/2018  - Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Sežana
 Uradni list 53/2018  - Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju Občine Sežana
 Uradni list 54/2018  - Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje novejšega mestnega jedra v Sežani – 1. faza
 Uradni list 66/2018  - Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju Občine Sežana za leto 2019
 Uradni list 66/2018  - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
 Uradni list 67/2018  - Odlok o poimenovanju balinarske dvorane v Sežani »Balinarska dvorana Darka Guština«
 Uradni list 71/2018  - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Sežana
 Uradni list 71/2018  - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za urejanje in čiščenje javnih in zelenih površin v Občini Sežana
 Uradni list 76/2018  - Poročilo o izidu volitev župana in občinskega sveta v Občini Sežana na volitvah dne 18. 11. 2018
 Uradni list 76/2018  - Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana dne 18. novembra 2018
 Uradni list 79/2018  - Poročilo o izidu volitev župana v Občini Sežana – drugi krog, dne 2. 12. 2018
 Uradni list 82/2018  - Sklep o začasnem financiranju Občine Sežana v obdobju januar–marec 2019