Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2014-2018    Seje občinskega sveta v letu 2017    21.seja občinskega sveta

21.seja občinskega sveta
Natisni  Pošlji prijatelju

dne: 19.10.2017
Posnetek seje je objavljen na portalu YouTube na tej povezavi.

Priloge:
 01.Sklic 21.seje občinskega sveta dne 19.10.2017
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Sklepa o določitvi cene programov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Sežana za leto 2017 – seznanitev
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sežana – skrajšani postopek
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije – sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti v občini Sežana
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Sklepa o neizdaji soglasja družbi Admiral Kazino Mediteran d.o.o., Bazoviška cesta 23, 6240 Kozina za opravljanje igralniške dejavnosti v hotelu Tabor, Kolodvorska ulica 4 v Sežani
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi za razlastitev dela nepremičnin katastrska občina 2434 Voglje: parcela 783/1 (ID 3613912) in parcela 786/1 (ID 2564442)
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini: katastrska občina 2440 Veliko Polje parcela 3276/2
 11.Gradivo za 11.točko sklica  - Predlog Sklepa o določitvi kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije in o izvolitvi predstavnikov v volilno telo za volitve v Državni svet Republike Slovenije
 13.Dodatno gradivo
 14.01 Sprejeti sklepi
 14.02 Izpis sklepov
 15.Zapisnik