Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Informacije javnega značaja    Katalog informacij javnega značaja Občine Sežana


1. Osnovni podatki o katalogu


Naziv organa:

Občina Sežana

Odgovorna uradna oseba:

David Škabar, župan

Datum zadnje spremembe:

17. 01. 2020

Katalog je dostopen na svetovnem spletu:

http://www.sezana.si


-

Naslov:

Telefon:

Faks:

Elektronski naslov:

Partizanska cesta 4, 6210 Sežana

05/73 10 100

05/73 10 123

obcina(at)sezana.si
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Občina Sežana samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, določene z zakonom in Statutom Občine Sežana, zlasti pa: normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena, upravlja občinsko premoženje, omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj, skrbi za lokalne javne službe, zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost, pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele, pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost, skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru naravnih in drugih nesreč, ureja javni red v občini in ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

 

Katalog pristojnosti občin

 

Seznam notranjih organizacijskih enot:

Oddelek za splošne zadeve

Oddelek za gospodarske in družbene dejavnosti

Oddelek za finance

Oddelek za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo

neposredno pri županu deluje Kabinet župana

Organigram organa:

Organigram in seznam zaposlenih (z navedbo imena in priimka ter naziva vodij enot)


2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojne osebe:

Polona Likar, vodja Oddelka za splošne zadeve – ZA DELOVNO PODROČJE ODDELKA ZA SPLOŠNE ZADEVE

-    Tanja Ravbar, vodja Oddelka za gospodarske in družbene dejavnosti – ZA DELOVNO PODROČJE ODDELKA ZA GOSPODRSKE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Majda Valentinčič, vodja Oddelka za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo – ZA DELOVNO PODROČJE ODDELKA ZA OKOLJE, PROSTOR IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO

-    Alenka Rau, višja svetovalka  – urbanistka – ZA DELOVNO PODROČJE JAVNE USLUŽBENKE

-    Mateja Grzetič Žerjal – višja svetovalka za odnose z javnostmi, čezmejno sodelovanje in krajevne skupnosti – ZA DELOVNO PODROČJE JAVNE USLUŽBENKE

-     Adrijana Suša Bonifacio, višja svetovalka za občinski svet -    ZA                   DELOVNO PODROČJE CELOTNE OBČINSKE UPRAVE


2.c Seznam predpisov z delovnega področja organa

Predpisi lokalne skupnosti

Seznam predpisov po abecedi

Seznam predpisov po mandatnih obdobjih

Objave v Uradnem listu

Državni predpisi

Povezava na državni register predpisov

Predpisi EU

Povezava na evropski register predpisov


2.č Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov

Gradivo za seje občinskega sveta

 

V primeru objavljenih predlogov predpisov Občina Sežana ne jamči odškodninsko ali kako drugače.


2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam sprejetih strateških in programskih dokumentov

 

 

Seznam predlaganih strateških in programskih dokumentov

Strateški in programski dokumenti po strokovnih področjih, za katere je pristojna Občina Sežana, so dosegljivi na posameznih oddelkih, vanje pa je mogoče vpogledati v času uradnih ur. Dokumenti, ki jih sprejema občinski svet, so dostopni na spletni strani Občine Sežana v rubriki »Občinski svet« in »Občinski predpisi«.

Predlagani strateški in programski dokumenti so objavljeni na spletni strani v gradivu sej občinskega sveta oziroma v rubriki »Aktualno«.

 


2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

»Razvid postopkov«

Seznam postopkov z opisi, navodili in obrazci je dostopen na spletni strani Občine Sežana na povezavi »Vloge in obrazci«, ki poleg informacij o upravnih postopkih in pripadajočih vlogah vsebuje tudi podatke o taksah, obveznih prilogah in uradnih osebah. Informacije o upravnih postopkih so na voljo tudi v prostorih Občine Sežana v času uradnih ur.


2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

V pripravi

 


2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Prostorski informacijski sistem občin PISO

 

Prostorski informacijski sistem občin vsebuje zbirko državnih in občinskih prostorskih vsebin na enem mestu, ki so uporabnikom s pomočjo pregledovalnika na enostaven način dostopne preko interneta.

Omogočen je vpogled v prostorske podatke z grafičnimi prikazi vsebin. Prikazi pojavov v prostoru oziroma različne vsebine je možno iskati s pomočjo enostavnih ter sestavljenih poizvedb. Sistem omogoča tudi pripravo poročil in kartografskih vsebin za izpis na tiskalnik.

Javni dostop do zbirke podatkov PISO vsebuje podatke javne narave. Pri javnem dostopu v pregledovalnik imajo uporabniki možnost vstopa brez prijave ali vstop z registracijo, ki jo opravijo ob prvi uporabi. Registriranim uporabnikom je pri uporabi pregledovalnika omogočen večji nabor.

 


3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Za dostop do informacij javnega značaja na spletni strani Občine Sežana potrebujete brskalnik Internet Explorer, Mozilla ali Chrome.

 

Prosilec, ki želi pridobiti informacijo javnega značaja, mora ravnati po postopku, ki ga predvideva Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

Prosilec lahko zahteva dostop do informacije javnega značaja s pisno zahtevo (Obrazec) ali z neformalno zahtevo (ustno).

Če prosilec zahteva dostop do informacije javnega značaja z neformalno zahtevo in organ zadevi ugodi, mu pooblaščena oseba organa omogoči seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da mu jo da na vpogled ali mu zagotovi njen prepis, fotokopijo ali elektronski zapis.

Če se želi prosilec z zahtevano informacijo seznaniti z vpogledom, mu pooblaščena oseba to omogoči v prostorih organa na Partizanski cesti 4, 6210 Sežana, v času uradnih ur oziroma v predhodno dogovorjenem času.

Uradne ure:

Ponedeljek od 7.30 do 11.00

Sreda od 7.30 do 11.00 in od 12.00 do 16.00

Petek od 7.30 do 11.00

 

Organ mora prosilcu omogočiti vpogled na tak način, da ima prosilec dovolj časa, da se seznani z vsebino zahtevane informacije.

 

Če prosilec poda pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, mora ta vsebovati:

  • navedbo organa, ki se mu pošilja,
  • osebno ime prosilca, firmo ali ime pravne osebe,
  • navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
  • naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca.

Prosilec mora v zahtevi opredeliti informacijo s katero se želi seznaniti ter določiti, na kakšen način želi biti z informacijo seznanjen (želi npr. vpogled, prepis, fotokopijo ali elektronski zapis).

 

Delni dostop do informacij:

Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije javnega značaja, ki predstavljajo izjeme po 5.a in 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in organ prosilcu zavrne dostop do njih, te informacije pa je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njegovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

 

Dostop do informacij za ljudi s posebnimi potrebami:

Dostop v prostore Občine Sežana je omogočen tudi osebam na invalidskih vozičkih.

Ogled vsebin na spletni strani je možen tudi za slabovidne (povečava črk).

 

 

Stroški posredovanja IJZ:

Stroškovnik vpogleda in posredovanja informacij javnega značaja Občine Sežana določa 17. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Za posredovanje informacij se lahko prosilcu zaračunajo le materialni stroški, kadar ti presegajo 20 EUR (z vključenim DDV). Če so izpolnjeni pogoji za zaračunavanje posredovanja informacij, se prosilcu zaračunajo materialni stroški posredovanja informacij skladno s cenikom iz uredbe.

Cenik

Mejni stroški za ponovno uporabo informacij, se zaračunavajo v skladu s 16., 17., 18. in 25. členom Uredbe.

 

Letna poročila o prejetih zahtevah za dostop do informacij javnega značaja:

        Letno poročilo za leto 2019

        Letno poročilo za leto 2018

        Letno poročilo za leto 2017

Letno poročilo za leto 2016

Letno poročilo za leto 2015

Letno poročilo za leto 2014

Letno poročilo za leto 2012

Letno poročilo za leto 2011

Letno poročilo za leto 2010

Letno poročilo za leto 2009

Letno poročilo za leto 2008

Letno poročilo za leto 2007

 


4. Seznam najpogosteje zahtevanih INFORMACIJ javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

1.    koncesijske pogodbe o izvajanju javnih gospodarskih služb

2.    dodelitev proračunskih sredstev na podlagi javnih razpisov

3.    fotokopije računov

4.    podatki v zvezi s pripravo prostorskih aktov

5.    dokumentacija v zvezi z odpiranjem ponudb posameznih javnih naročil

6.    podatki o realizaciji proračunskih postavk

7.    Izvajalci in pogodbene vrednosti posameznih projektov oziroma javnih naročil

8.    vpogled v ponudbo neizbranega ponudnika

9.    dokumentacija v zvezi s spremembo namembnosti zemljišč

10. dovoljenje za začasno obremenitev okolja  s hrupom

  Odgovorna oseba:

David Škabar, župan