Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2014-2018    Seje občinskega sveta v letu 2016    12.seja občinskega sveta

12.seja občinskega sveta
Natisni  Pošlji prijatelju

dne: 19.05.2016
Posnetek seje je objavljen na portalu YouTube na tej povezavi.

Priloge:
 01.Sklic 12. seje občinskega sveta dne 19.05.2016
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Osnutek Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Krasa in Brkinov za programsko obdobje 2014 – 2020 – seznanitev
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Sklepa o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2016/2017
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Sklepa o potrditvi cene storitve javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode ter cene storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami in določitvi subvencije med potrjeno in zaračunano ceno v občini Sežana
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Sklepa o potrditvi cene storitve javne službe oskrbe s pitno vodo in določitvi subvencije med potrjeno in zaračunano ceno v občini Sežana
 06.01 Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Odloka o rebalansu-1 proračuna Občine Sežana za leto 2016 – skrajšani postopek
 06.02 Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Odloka o rebalansu-1 proračuna Občine Sežana za leto 2016
 06.03 Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog sklepa o spremembi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2016 – rebalans 1 proračuna Občine Sežana za leto 2016
 06.04 Gradivo za 6.točko sklica  - Splošni del proračuna – predlog rebalansa -1 za leto 2016
 06.05 Gradivo za 6.točko sklica  - Posebni del proračuna – predlog rebalansa -1 za leto 2016
 06.06 Gradivo za 6.točko sklica  - Načrt razvojnih programov za obdobje od 2016-2019 – predlog rebalansa -1 za leto 2016
 06.07 Gradivo za 6.točko sklica  - Finančni načrti krajevnih skupnosti – predlog rebalansa -1 za leto 2016
 07.01 Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah-1 Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2017 – skrajšani postopek
 07.02 Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah-1 Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2017
 07.03 Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog sklepa o spremembi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2017 – sprememba 1 proračuna Občine Sežana za leto 2017
 07.04 Gradivo za 7.točko sklica  - Splošni del proračuna – predlog sprememb -1 za leto 2017
 07.05 Gradivo za 7.točko sklica  - Posebni del proračuna – predlog sprememb -1 za leto 2017
 07.06 Gradivo za 7.točko sklica  - Načrt razvojnih programov za obdobje od 2017-2020 – predlog sprememb -1 za leto 2017
 07.07 Gradivo za 7.točko sklica  - Finančni načrti krajevnih skupnosti – predlog sprememb -1 za leto 2017
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi družbe Inkubator d.o.o. Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1183/5 k.o. 2430-Krajna vas
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 2.alinea  - Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah parc. št. 2309/7 k.o. Križ in parc. št. 1637/4 k.o. Merče
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 3.alinea  - Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parc. št. 6084/74, št. 6084/10 in št. 6084/113 vse k.o. 2455 - Sežana
 10.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 11.Dodatno gradivo, odgovori na pobude članov občinskega sveta
 12.01 Sprejeti sklepi
 12.02 Izpis sklepov
 13.Zapisnik