Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2014-2018    Seje občinskega sveta v letu 2016    10.seja občinskega sveta    02.Gradivo za 2.točko sklica: Usklajen predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Sežana

02.Gradivo za 2.točko sklica: Usklajen predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Sežana
Natisni  Pošlji prijatelju
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana

  Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana
  Usklajen predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Sežana
  Priloga 1 - Dopustni zahtevni in manj zahtevni objekti
  Priloga 2 – Dopustni nezahtevni in enostavni objekti
  Priloga 3 – Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne prostorske enote izven mesta Sežana
  Priloga 4 - Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji v mestu Sežana; Posebni PIP v natančnosti in vsebini OPPN za EUP SŽ-106 SSe in SŽ-166 ZS v območju Ograde v Sežani
Grafične priloge strateškega dela

  Zasnova prostorskega razvoja
  Zasnova gospodarske javne infrastrukture, Prometna infrastruktura
  Zasnova gospodarske javne infrastrukture, Okoljska infrastruktura
  Zasnova gospodarske javne infrastrukture, Energetska infrastruktura
  Usmeritve za razvoj poselitve
  Usmeritve za razvoj v krajini
  Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev
Grafične priloge izvedbenega dela

  Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste, karta merila 1:50000
  Pregleda karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij GJI, karta merila 1:50000
  Legenda
  Prikaz območij EUP, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev, 50 listov - karte merila 1:5000
  Prikaz območij EUP in prikaz javne gospodarske infrastrukture, 50 listov - karte merila 1:5000
Obvezne priloge prostorskega akta

  Sklep o pripravi OPN
  Izvleček iz hierarhično nadrejenih aktov
  Prikaz stanja prostora
  Seznam strokovnih podlag
  Urbanistični načrt za mesto Sežana
  Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
  Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
  Površine sprememb namenske rabe prostora v usklajenem predlogu OPN
  Povzetek za javnost
  Okoljsko poročilo, Odločba o obveznosti izdelave okoljskega poročila
  Okoljsko poročilo, Mnenja nosilcev o sprejemljivosti
  Okoljsko poročilo, Odločba o sprejemljivosti
  Okoljsko poročilo