Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2010-2014    Seje občinskega sveta v letu 2013    20.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic 20.seje Občinskega sveta dne 27.6.2013
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin v občini Sežana v letu 2012 – seznanitev
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2013/2014
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o začasnih izpisih v poletnih mesecih, odsotnosti otroka zaradi bolezni in določitvi poslovnega časa Javnega zavoda Vrtec Sežana
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog sklepa o podaji soglasja lokalne skupnosti na podlagi Zakona o igrah na srečo gospodarski družbi Astraea d.o.o.
 06.Gradivo za 6.točko sklica - 1.alinea  - Poročilo o opravljenem nadzoru v letu 2013 nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Štjak za leto 2012
 06.Gradivo za 6.točko sklica - 2.alinea  - Poročilo o opravljenem nadzoru v letu 2013, nad porabo sredstev v Zdravstvenem domu Sežana za leto 2012
 06.Gradivo za 6.točko sklica - 3.alinea  - Poročilo o opravljenem nadzoru v letu 2013, nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Lokev s poudarkom na investiciji “Templjarska hiša v Lokvi” - seznanitev
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2013
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parc.št. 226/88 in parc. št. 226/89 obe k.o. 2459-Lokev
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc.št. 3301/12 k.o. 2440-Veliko Polje
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc.št. 1402/16 k.o. 2427-Veliki Dol
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc.št. 66/3 k.o. 2434-Voglje
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sežana za leto 2013
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Občine Sežana in predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti s področja turizma v Svet Zavoda Območna razvojna agencija »ORA Krasa in Brkinov«
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Občine Sežana v Svet javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica Sežana
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju dveh predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 5.alinea  - Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva zaradi odstopa predsednika Odbora za zdravstvo in socialno varstvo pri Občinskem svetu Občine Sežana in predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov Odbora za zdravstvo in socialno varstvo
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 6.alinea  - Predlog sklepa o potrditvi skupne liste kandidatov za Razvojni svet Južnoprimorske regije
 11.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 12.Dodatno gradivo, odgovori na pobude članov Občinskega sveta
 13.01 Sprejeti sklepi
 13.02 Izpis sklepov
 14.Zapisnik