Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2010-2014    Seje občinskega sveta v letu 2013    17.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic 17.seje Občinskega sveta dne 21.2.2013
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Letnega programa športa v Občini Sežana za leto 2013
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Letnega programa kulture Občine Sežana za leto 2013
 04.Gradivo za 4.točko sklica - 1.alinea  - Poročilo o nadzoru v letu 2012 nad porabo sredstev na Območnem združenju Rdečega križa Sežana za leto 2011
 04.Gradivo za 4.točko sklica - 2.alinea  - Poročilo o opravljenem nadzoru v letu 2012 nad porabo sredstev na Zavodu za šport, turizem in prosti čas Sežana za leto 2011
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sežana v letu 2012 – seznanitev
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Program nadzora Nadzornega odbora Občine Sežana za leto 2013 – seznanitev
 07.01 Gradivo za 7.točko sklica  - Usklajen predlog Odloka o OPPN – spremembe in dopolnitve UN UC 1 »Sežana center 1« v Sežani
 07.02 Gradivo za 7.točko sklica  - Grafična priloga - VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI PROSTORA - PREGLEDNA
 07.03 Gradivo za 7.točko sklica  - Grafična priloga - OBMOČJE A1
 07.04 Gradivo za 7.točko sklica  - Grafična priloga - OBMOČJE B1
 07.05 Gradivo za 7.točko sklica  - Grafična priloga - OBMOČJE C1
 07.06 Gradivo za 7.točko sklica  - Grafična priloga - OBMOČJE C2
 07.07 Gradivo za 7.točko sklica  - Grafična priloga - OBMOČJE D1
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog sklepa o podaji soglasja k sklenitvi Aneksa št. 1 k Pogodbi o koncesiji za izgradnjo in upravljanje čistilne naprave za mesto Sežana
 09.01 Gradivo za 9.točko sklica  - Informacija o pripravi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta – seznanitev
 09.02 Gradivo za 9.točko sklica  - Grafična priloga 1 – Zasnova prostorskega razvoja
 09.03 Gradivo za 9.točko sklica  - Grafična priloga 2 – Zasnova gospodarske javne infrastrukture – PROMETNA INFRASTRUKTURA
 09.04 Gradivo za 9.točko sklica  - Grafična priloga 3 – Zasnova gospodarske javne infrastrukture – OKOLJSKA INFRASTRUKTURA
 09.05 Gradivo za 9.točko sklica  - Grafična priloga 4 – Zasnova gospodarske javne infrastrukture – ENERGETSKA INFRASTRUKTURA
 09.06 Gradivo za 9.točko sklica  - Grafična priloga 5 – USMERITVE ZA RAZVOJ POSELITVE
 09.07 Gradivo za 9.točko sklica  - Grafična priloga 6 – USMERITVE ZA RAZVOJ V KRAJINI
 09.08 Gradivo za 9.točko sklica  - Grafična priloga 7 – USMERITVE ZA DOLOČITEV NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ IN PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV
 09.09 Gradivo za 9.točko sklica  - Graficni prikazi izvedbenega dela OPN, pregledna karta z razdelitvijo na liste 1-50
 09.10 Gradivo za 9.točko sklica  - Grafični prikazi izvedbenega dela OPN, LEGENDA
 09.11 Gradivo za 9.točko sklica  - Grafični prikazi izvedbenega dela OPN, M 1 : 5000, 1-25
 09.12 Gradivo za 9.točko sklica  - Grafični prikazi izvedbenega dela OPN, M 1 : 5000, 26-50
 10.01 Gradivo za 10.točko sklica  - Seznanitev s predlogom sprememb in dopolnitev območij Natura 2000
 10.02 Gradivo za 10.točko sklica  - Grafična priloga 1 – DOPOLNJEN STROKOVNI PREDLOG OBMOČIJ NATURA 2000 – februar 2013
 10.03 Gradivo za 10.točko sklica  - Grafična priloga 2 – DOPOLNJEN STROKOVNI PREDLOG OBMOČIJ NATURA 2000 – februar 2013
 11.Gradivo za 11.točko sklica  - Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Sežana – prva obravnava
 12.Gradivo za 12.točko sklica  - Predlog sklepa o ureditvi prepovedi vožnje za tovorna vozila nad 7,5 ton na delu lokalne ceste - Ceste na Lenivec v Sežani in ureditvi obvoza za navedena tovorna vozila po cesti (JP- 874 831) v smeri Fernetičev
 13.Gradivo za 13.točko sklica  - Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o vzpostavitvi območij kratkotrajnega parkiranja
 14.Gradivo za 14.točko sklica  - Predlog sklepa o določitvi višine stroškov odvoza in hrambe vozila za leto 2013, 2014 in 2015
 15.Gradivo za 15.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc.št. 226/31 k.o. Lokev
 15.Gradivo za 15.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc.št. 1941/300 k.o. Lokev
 15.Gradivo za 15.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc.št. 1163/178 k.o. 2455 - Sežana
 15.Gradivo za 15.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc.št. 2684/4 k.o. Križ
 15.Gradivo za 15.točko sklica - 5.alinea  - Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1752/27 k.o. Bazovica
 16.Gradivo za 16.točko sklica  - Predlog sklepa o določitvi števila priznanj Občine Sežana, ki se razpišejo za leto 2013
 17.Gradivo za 17.točko sklica  - Predlog sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet Doma upokojencev Sežana
 18.01 Gradivo za sejo v ZIP datoteki  - Brez grafičnih prilog za 7. in 9. točko sklica
 18.02 Gradivo za sejo v ZIP datoteki  - Gradivo za 7.točko sklica
 18.03 Gradivo za sejo v ZIP datoteki  - Gradivo za 9.točko sklica
 19.Odgovori na pobude članov Občinskega sveta
 20.01 Sprejeti sklepi
 20.02 Izpis sklepov
 21.Zapisnik