Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Objave    Objave v Uradnem listu    Arhiv - Objave v Uradnem listu    Objave v letu 2013

Priloge:
 Uradni list 1/2013  - Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2014
 Uradni list 1/2013  - Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Sežana
 Uradni list 8/2013  - Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Sežana
 Uradni list 18/2013  - Sklep o določitvi višine stroškov odvoza in hrambe vozil za leto 2013, 2014 in 2015
 Uradni list 19/2013  - Odlok o OPPN – spremembe in dopolnitve UN UC1 »Sežana center 1« v Sežani
 Uradni list 19/2013  - Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o vzpostavitvi območij kratkotrajnega parkiranja
 Uradni list 19/2013  - 686. Sklep o izbrisu iz javnega dobra
 Uradni list 19/2013  - 687. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
 Uradni list 19/2013  - 688. Sklep o izbrisu grajenega javnega dobra lokalnega pomena
 Uradni list 19/2013  - 689. in 690. Sklep o izbrisu iz javnega dobra
 Uradni list 29/2013  - Odlok o vzdrževanju objekta na Partizanski cesti 11 v Sežani
 Uradni list 30/2013  - Pravilnik o spodbujanju zaposlovanja v Občini Sežana
 Uradni list 30/2013  - Sklep o začetku priprave OPPN za območje novejšega mestnega jedra v Sežani
 Uradni list 38/2013  - Odlok o zaključnem računu proračuna občine Sežana za leto 2012
 Uradni list 38/2013  - Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 815/2, k.o. Voglje
 Uradni list 38/2013  - Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 139/4 in parc. št. 139/5, obe k.o. Voglje
 Uradni list 58/2013  - Sklep o začasnih izpisih v poletnih mesecih, odsotnosti otroka zaradi bolezni in določitvi poslovnega časa Javnega zavoda Vrtec Sežana
 Uradni list 58/2013  - 2288., 2289., 2290. in 2291. Sklepi o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra
 Uradni list 66/2013  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave
 Uradni list 81/2013  - Odlok o rebalansu – 1 proračuna občine Sežana za leto 2013
 Uradni list 81/2013  - Odlok o spremembah – 1 proračuna občine Sežana za leto 2014
 Uradni list 81/2013  - Sklep o vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja
 Uradni list 99/2013  - Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Sežana
 Uradni list 99/2013  - Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Sežana – zahod
 Uradni list 99/2013  - Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2014
 Uradni list 99/2013  - Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju Občine Sežana za leto 2014