Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2010-2014    Seje občinskega sveta v letu 2012    16.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic 16.seje Občinskega sveta dne 20.12.2012
 02. Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog sklepa o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Sežana
 03.01 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o proračunu občine Sežana za leto 2013 s prilogami – druga obravnava
 03.02 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog kadrovskega načrta v občinski upravi občine Sežana za leti 2013 in 2014
 03.03 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog kadrovskega načrta medobčinskih služb za leti 2013 in 2014
 03.04 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog sklepa o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Sežana za leto 2013
 03.05 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog odloka o proračunu občine Sežana za leto 2013
 03.06 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz sredstev proračuna Občine Sežana in Predlog sklepa o višini sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za leto 2013 za financiranje političnih strank in za delovanje svetniških skupin oz. samostojnih članov občinskega sveta
 03.07 Gradivo za 3.točko sklica  - Splošni del proračuna za leto 2013
 03.08 Gradivo za 3.točko sklica  - Posebni del proračuna za leto 2013
 03.09 Gradivo za 3.točko sklica  - Načrt razvojnih programov za obdobje od 2013 - 2016
 03.10 Gradivo za 3.točko sklica  - Finančni načrti krajevnih skupnosti za leto 2013
 04.01 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2014 s prilogami - druga obravnava
 04.02 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog kadrovskega načrta v občinski upravi občine Sežana za leti 2014 in 2015
 04.03 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog kadrovskega načrta medobčinskih služb za leti 2014 in 2015
 04.04 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog sklepa o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Sežana za leto 2014
 04.05 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog odloka o proračunu občine Sežana za leto 2014
 04.06 Gradivo za 4.točko sklica  - Splošni del proračuna za leto 2014
 04.07 Gradivo za 4.točko sklica  - Posebni del proračuna za leto 2014
 04.08 Gradivo za 4.točko sklica  - Načrt razvojnih programov za obdobje od 2014 - 2017
 04.09 Gradivo za 4.točko sklica  - Finančni načrti krajevnih skupnosti za leto 2014
 05.00 Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog sklepa o potrditvi revidiranega dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Obnova večnamenskih zgradb
 05.01 Gradivo za 5.točko sklica  - Revidiran dokument identifikacije investicijskega projekta OBNOVA VEČNAMENSKIH ZGRADB
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v občini Sežana – druga obravnava
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog sklepa o podaji soglasja k sklenitvi Aneksa št. 1 k Pogodbi o koncesiji za izgradnjo in upravljanje čistilne naprave za mesto Sežana
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Seznanitev s predlogom sprememb in dopolnitev območij Natura 2000
 09. Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 1.alinea  - Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva zaradi odstopa člana občinskega sveta in predloga sklepa o spremembi sklepa o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 2.alinea  - Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva zaradi odstopa člana občinskega sveta in predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov Odbora za proračun in finance
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 3.alinea  - Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva zaradi odstopa in predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 4.alinea  - Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva zaradi odstopa člana občinskega sveta in predlog sklepa o imenovanju namestnika člana v Skupščino Javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.
 11.Odgovori na pobude članov Občinskega sveta
 12.01 Sprejeti sklepi
 12.02 Izpis sklepov
 13.Zapisnik