Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2010-2014    Seje občinskega sveta v letu 2012    15.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic 15.seje Občinskega sveta dne 29.11.2012
 02.01 Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Odloka o proračunu občine Sežana za leto 2013 s prilogami – prva obravnava
 02.02 Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog kadrovskega načrta v občinski upravi občine Sežana za leti 2013 in 2014
 02.03 Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog kadrovskega načrta medobčinskih služb za leti 2013 in 2014
 02.04 Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog sklepa o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Sežana za leto 2013
 02.05 Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog odloka o proračunu občine Sežana za leto 2013
 02.06 Gradivo za 2.točko sklica  - Splošni del proračuna za leto 2013
 02.07 Gradivo za 2.točko sklica  - Posebni del proračuna za leto 2013
 02.08 Gradivo za 2.točko sklica  - Načrt razvojnih programov za obdobje od 2013 - 2016
 02.09 Gradivo za 2.točko sklica  - Finančni načrti krajevnih skupnosti za leto 2013
 03.01 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2014 s prilogami - prva obravnava
 03.02 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog kadrovskega načrta v občinski upravi občine Sežana za leti 2014 in 2015
 03.03 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog kadrovskega načrta medobčinskih služb za leti 2014 in 2015
 03.04 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog sklepa o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Sežana za leto 2014
 03.05 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog odloka o proračunu občine Sežana za leto 2014
 03.06 Gradivo za 3.točko sklica  - Splošni del proračuna za leto 2014
 03.07 Gradivo za 3.točko sklica  - Posebni del proračuna za leto 2014
 03.08 Gradivo za 3.točko sklica  - Načrt razvojnih programov za obdobje od 2014 - 2017
 03.09 Gradivo za 3.točko sklica  - Finančni načrti krajevnih skupnosti za leto 2014
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta UP 20 in UC 6 - Sežana zahod v Sežani – skrajšani postopek
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Sežana za leto 2013
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju občine Sežana za leto 2013
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2012
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parc.št. 6095/83, 6095/84 6095/85, vse k.o. Sežana
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o podaji pooblastila v zvezi s sklenitvijo neposredne pogodbe na podlagi četrte alineje 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o podaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o podaji predhodnega mnenja z obrazložitvijo kandidatu za ravnatelja organizacijske enote Gimnazija in ekonomska šola Sežana Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet Socialno varstvenega zavoda Dutovlje
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 5.alinea  - Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva v Uredniškem odboru za izdajanje občinskega glasila občine Sežana, predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov uredniškega odbora za izdajanje občinskega glasila občine Sežana ter predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju odgovorne urednice in namestnika odgovorne urednice Uredniškega odbora za izdajanje občinskega glasila občine Sežana
 09.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 10.Odgovori na pobude članov Občinskega sveta
 11.01 Sprejeti sklepi
 11.02 Izpis sklepov
 12.Zapisnik