Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2010-2014    Seje občinskega sveta v letu 2012    13.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic 13.seje Občinskega sveta dne 27.09.2012
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Sežana za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2012 seznanitev
 02.Gradivo za 2.točko sklica - 1.alinea  - Financiranje operacije izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja po pogodbi št. 3211-11-000238 s predlogom sklepa
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 1.alinea  - Poročilo Nadzornega odbora Občine Sežana o nadzoru nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Štjak za leto 2011 - seznanitev
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 2.alinea  - Poročilo Nadzornega odbora Občine Sežana o nadzoru nad porabo sredstev v Osnovni šoli Dutovlje za leto 2011 - seznanitev
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 3.alinea  - Poročilo Nadzornega odbora Občine Sežana o nadzoru nad porabo sredstev Društva za pomoč zasvojenim in njihovim bližnjim PO MOČ za leto 2011 – seznanitev
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Sežana – druga obravnava
 05.01 Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest – prva obravnava
 05.02 Gradivo za 5.točko sklica  - Grafični prikazi sprememb kategorizacije cest glede na obstoječe stanje
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog sklepa o podaji soglasja k izgradnji in prometni ureditvi podvoza občinske ceste JP 874 911 na železniški progi Divača - Koper v km 2+803
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o znižanju izhodiščne vrednosti poslovnega prostora – posamezni del stavbe z ID številko 2432-81-12 (nekdanji zdravstveni dom Dutovlje)
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o znižanju izhodiščne vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča parc.št. 2589/60 k.o. Križ
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2012
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja Vezi vizija d.o.o. k cenam socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju direktorice javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju predstavnika občine Sežana in dveh predstavnikov uporabnikov v Svet javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sežana
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 5.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju člana in njegovega namestnika v Skupščino in o podaji predloga za izvolitev člana v Nadzorni svet Javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.
 12.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 13.Odgovori na pobude članov Občinskega sveta
 14.01 Sprejeti sklepi
 14.02 Izpis sklepov
 15.Zapisnik