Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2010-2014    Seje občinskega sveta v letu 2012    12.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic 12.seje Občinskega sveta dne 21.06.2012
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Ocena o izvajanju Občinskega programa varnosti Občine Sežana v letu 2011
 03.01 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog sklepa o potrditvi Predinvesticijske zasnove projekta »Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa«
 03.02 Gradivo za 3.točko sklica  - Predinvesticijska zasnova »Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa«
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2012/13
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Kriterijev in postopkov za sprejem otrok v enote Vrtca Sežana na območju občine Sežana
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti 4. točke sklepa Občinskega sveta Občine Sežana št. 06202-1/2005-12 z dne 31.1.2005
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Dopolnitev Programa dela Nadzornega odbora Občine Sežana za leto 2012 - seznanitev
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 1.alinea  - Poročilo Nadzornega odbora Občine Sežana o nadzoru nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Kazlje za leto 2011 – seznanitev
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 2.alinea  - Poročilo Nadzornega odbora Občine Sežana o nadzoru nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Povir za leto 2011 – seznanitev
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 3.alinea  - Poročilo Nadzornega odbora Občine Sežana o nadzoru nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Sežana za leto 2011 – seznanitev
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog Odloka o občinskih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v občini Sežana – druga obravnava
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Predlog Odloka o določitvi oblike, barve in velikosti napisih tabel za označevanje ulic na območju Občine Sežana – prva obravnava
 11.Gradivo za 11.točko sklica  - Predlog Odloka o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Sežana – prva obravnava
 12.Gradivo za 12.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja k Statutu javnega zavoda Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana
 13.Gradivo za 13.točko sklica  - Predlog Pravilnika o spremembah pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije – sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti v občini Sežana
 14.Gradivo za 14.točko sklica  - Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sežana za leto 2012
 15.Gradivo za 15.točko sklica  - Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Sežana za leto 2012
 16.Gradivo za 16.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o izločitvi zemljišč parc. št. 198/2, parc. št. 1701/2 in parc. št. 1891/3 vse k.o. 2442-Štorje iz javnega dobra
 16.Gradivo za 16.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o izločitvi zemljišč parc.št. 3005/2 in parc. št. 3011/2 obe k.o. 2429-Pliskovica iz javnega dobra
 16.Gradivo za 16.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o izločitvi zemljišča parc.št. 227/87 k.o. Lokev iz javnega dobra
 16.Gradivo za 16.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o izločitvi zemljišča parc.št. 1051/14 k.o. 2422-Kopriva iz javnega dobra
 17.Gradivo za 17.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o podaji predloga za izvolitev predstavnika delničarjev občin v Nadzorni svet Komunalno stanovanjskega podjetja Sežana d.d.
 17.Gradivo za 17.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Ljudska univerza Sežana
 17.Gradivo za 17.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa
 17.Gradivo za 17.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 18.01 Sprejeti sklepi
 18.02 Izpis sklepov
 19.Zapisnik