Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2010-2014    Seje občinskega sveta v letu 2012    11.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic 11.seje Občinskega sveta dne 23.04.2012
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog sklepa o potrditvi mandata članici občinskega sveta za preostanek mandatnega obdobja 2010 – 2014
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog sklepa o sprejemu Lokalnega energetskega koncepta Občine Sežana
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji pooblastila lokalni energetski agenciji za izvajanje lokalnega energetskega koncepta Občine Sežana
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin v občini Sežana v letu 2011 – seznanitev
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Odloka o občinskih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v občini Sežana – prva obravnava
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2011 – hitri postopek
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Seznanitev z aktivnostmi v zvezi z zemljišči za Središče za oblikovanje in obdelavo kamna
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Predlog Kriterijev in postopkov za sprejem otrok v Vrtec Sežana
 11.Gradivo za 11.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja k spremembam in dopolnitvam Statuta Visokošolskega središča Sežana
 12.Gradivo za 12.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja Domu upokojencev Sežana k cenam socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«
 13.Gradivo za 13.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana
 14.Gradivo za 14.točko sklica  - Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2012
 15.Gradivo za 15.točko sklica  - Predlog sklepa o pridobitvi statusa javnega dobra na zemljiščih parc. št. 2212/702, št. 2212/711 in št. 2212/717 vse k.o. Sežana
 16.Gradivo za 16.točko sklica  - Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva zaradi odstopa in predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 17.01 Sprejeti sklepi
 17.02 Izpis sklepov
 18.Zapisnik