Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Objave    Objave v Uradnem listu    Arhiv - Objave v Uradnem listu    Objave v letu 2012

Priloge:
 Uradni list 6/2012  - Prednostna lista za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
 Uradni list 8/2012  - Odlok o vzdrževanju objekta na Trgu osvoboditve 2 v Sežani
 Uradni list 8/2012  - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana
 Uradni list 8/2012  - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev v Občini Sežana
 Uradni list 8/2012  - Sklep o izločitvi zemljišča iz javnega dobra
 Uradni list 16/2012  - Odlok o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2012
 Uradni list 24/2012  - Ugotovitveni sklep občinske volilne komisije o prenosu mandata občinskega svetnika
 Uradni list 31/2012  - Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2011
 Uradni list 31/2012  - Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca
 Uradni list 31/2012  - Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra
 Uradni list 51/2012  - Odlok o občinskih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v Občini Sežana
 Uradni list 51/2012  - Odlok o določitvi oblike, barve in velikosti napisnih tabel za označevanje ulic na območju Občine Sežana
 Uradni list 51/2012  - Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije – sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana
 Uradni list 51/2012  - Sklepi o ukinitvah statusa javnega dobra
 Uradni list 70/2012  - Sklep o začetku priprave sprememb n dopolnitev Ureditvenega načrta UP 20 n UC 6 – Sežana zahod v Sežani
 Uradni list 75/2012  - Odlok o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Sežana
 Uradni list 75/2012  - Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev (1) prostorsko ureditvenih pogojev za mesto Sežana zahod
 Uradni list 81/2012  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Sežana
 Uradni list 94/2012  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta UP 20 in UC 6 – Sežana zahod v Sežani
 Uradni list 94/2012  - Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2013
 Uradni list 94/2012  - Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju Občine Sežana za leto 2013
 Uradni list 94/2012  - Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra
 Uradni list 102/2012  - Ugotovitev o prehodu mandata občinskega svetnika na naslednjo kandidatko
 Uradni list 106/2012  - Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2013
 Uradni list 106/2012  - Sklep o spremembi Sklepa o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Sežana