Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Objave    Objave v Uradnem listu    Arhiv - Objave v Uradnem listu    Objave v letu 2011

Priloge:
 Uradni list 17/2011  - Pravilnik o plačah, plačilih za opravljanje funkcije – sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana
 Uradni list 21/2011  - Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2011
 Uradni list 21/2011  - Sklep o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz sredstev proračuna Občine Sežana
 Uradni list 22/2011  - Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2012
 Uradni list 22/2011  - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana
 Uradni list 22/2011  - Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta – sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta UC 1 – »Sežana center 1« v Sežani
 Uradni list 28/2011  - Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave
 Uradni list 32/2011  - Sklep o soglasju k cenam socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«
 Uradni list 32/2011  - Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem
 Uradni list 34/2011  - Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2010
 Uradni list 34/2011  - Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
 Uradni list 34/2011  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sežana
 Uradni list 34/2011  - Sklepi o ukinitvah statusa javnega dobra
 Uradni list 53/2011  - Sklep o določitvi višine stroškov odvoza in hrambe vozila
 Uradni list 54/2011  - Sklep o vzpostavitvi območij kratkotrajnega parkiranja
 Uradni list 94/2011  - Odlok o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2011
 Uradni list 94/2011  - Odlok o spremembah – 1 Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2012
 Uradni list 94/2011  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – Kulturni center Krasa
 Uradni list 94/2011  - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana
 Uradni list 94/2011  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana
 Uradni list 94/2011  - Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana
 Uradni list 94/2011  - Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2012
 Uradni list 94/2011  - Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju Občine Sežana za leto 2012
 Uradni list 94/2011  - Sklep o spremembi Sklepa o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Sežana