Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2006-2010    Seje občinskega sveta    30.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic 30.seje dne 20.07.2010
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog sklepa o določitvi cene programov javnega zavoda Vrtec Sežana za šolsko leto 2010/11
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o poimenovanju telovadnice Dutovlje »Telovadnica Danila Žerjala« - hitri postopek
 04.01 Gradivo za 4.točko sklica  - Osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana – strateški del – seznanitev
 04.02 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog osnutka odloka
 04.03 Gradivo za 4.točko sklica  - Grafična priloga 1 – Zasnova prostorskega razvoja
 04.04 Gradivo za 4.točko sklica  - Grafična priloga 2 – Zasnova gospodarske javne infrastrukture – PROMETNA INFRASTRUKTURA
 04.05 Gradivo za 4.točko sklica  - Grafična priloga 3 – Zasnova gospodarske javne infrastrukture – OKOLJSKA INFRASTRUKTURA
 04.06 Gradivo za 4.točko sklica  - Grafična priloga 4 – Zasnova gospodarske javne infrastrukture – ENERGETSKA INFRASTRUKTURA
 04.07 Gradivo za 4.točko sklica  - Grafična priloga 5 – USMERITVE ZA RAZVOJ POSELITVE
 04.08 Gradivo za 4.točko sklica  - Grafična priloga 6 – USMERITVE ZA RAZVOJ V KRAJINI
 04.09 Gradivo za 4.točko sklica  - Grafična priloga 7 – USMERITVE ZA DOLOČITEV NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ IN PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV
 05.01 Gradivo za 5.točko sklica  - Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje "C-20 in C-21 – ob avtobusni postaji"
 05.02 Gradivo za 5.točko sklica  - PREDLOG ODLOKA
 05.03 Gradivo za 5.točko sklica  - List 1.0 - OBMOČJE PODROBNEGA NAČRTA S PRIKAZOM NA DIGITALNEM ORTO-FOTO POSNETKU
 05.04 Gradivo za 5.točko sklica  - List 2.0 - OBMOČJE PODROBNEGA NAČRTA Z OBSTOJEČIM PARCELMIM STANJEM, GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
 05.05 Gradivo za 5.točko sklica  - List 3.1 – PRIKAZ UMESTITVE NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR – UREDITVENA SITUACIJA
 05.06 Gradivo za 5.točko sklica  - List 3.2 – PRIKAZ UMESTITVE NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR - PREREZI
 05.07 Gradivo za 5.točko sklica  - List 4.0 – PRIKAZ UREDITEV GLEDE POTEKA OMREŽIJ IN PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUJKTURO TER GRAJENO JAVNO DOBRO
 05.08 Gradivo za 5.točko sklica  - List 5.0 – PRIKAZ VPLIVOV IN POVEZAV S SOSEDNJIMI OBMOČJI
 05.09 Gradivo za 5.točko sklica  - List 6.0 – NAČRT PARCELACIJE
 05.10 Gradivo za 5.točko sklica  - OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OPPN
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog sklepa o potrditvi investicijske dokumentacije za projekt »Oživljen Kras«
 06.Gradivo za 6.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta razvojnih programov za obdobje 2010 – 2013
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Odloka o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v občini Sežana – prva obravnava
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Obravnava problematike v zvezi z odlaganjem odpadkov na območju mesta Sežana nad avtocestnim tunelom v skladu s sklepom občinskega sveta z dne 27. 5. 2010
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sežana za leto 2010
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2010
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o prodaji solastniškega dela skupnih prostorov v stanovanjskem objektu v Dutovljah, Dutovlje 5
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o nakupu zemljišča št. 3798 k.o. Lokev in predlog sklepa o prodaji zemljišč št. 226/4 in 226/3 obe k.o. Lokev
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o izločitvi zemljišča št. 4526/18 k.o. Lokev iz javnega dobra in predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 4526/18 k.o. Lokev
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 5.alinea  - Predlog sklepa o izločitvi zemljišča št. 2697/3 k.o. Križ iz javnega dobra in predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 2697/3 k.o. Križ
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 6.alinea  - Predlog sklepa o nakupu zemljišča št. 1465/2 k.o. Križ
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Sežana
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa v zvezi z imenovanjem ravnateljice javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana
 12.01 Sprejeti sklepi
 12.02 Izpis sklepov
 13. Zapisnik