Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2006-2010    Seje občinskega sveta    28.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic 28.seje dne 08.04.2010
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predstavitev projekta Kras – Carso
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o ureditvi, upravljanju in nadzoru mirujočega cestnega prometa v občini Sežana - prva obravnava
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov– skrajšani postopek
 04.Gradivo za 4.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog sklepa o sklenitvi pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja v najem Inkubatorju d.o.o. za dobo 10 let
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Informacija o pripravi osnutka Občinskega prostorskega načrta - seznanitev
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Usklajen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje ZS 11-Lehte v Sežani
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Usklajen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje ZS 11-Lehte v Sežani - Priloge
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2010/2011
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog sklepa o zamenjavi zemljišč
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o brezplačnem prenosu zemljišča št. 2904/2 k.o. Sežana v last Občine Sežana
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Informacija o podelitvi stavbne pravice za potrebe širitve otroškega vrtca v Sežani s predlogom sklepa
 11.Gradivo za 11.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana – skrajšani postopek
 12.Gradivo za 12.točko sklica  - Predlog Kriterijev za sprejem otrok v vrtec
 13.Gradivo za 13.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa – skrajšani postopek
 14.Gradivo za 14.točko sklica  - Predlog Odloka o razglasitvi cerkve sv. Janeza Krstnika v Štorjah za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Sežana – hitri postopek
 15.Gradivo za 15.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2010
 15.Gradivo za 15.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o izločitvi zemljišč iz javnega dobra, predlog sklepa o prodaji zemljišč št. 4250/50 in 4250/51 k.o. Dutovlje ter predlog sklepa o nakupu zemljišča št. 3277/10 k.o. Dutovlje
 15.Gradivo za 15.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o nakupu zemljišča št. 1814/4 k.o. Tomaj
 15.Gradivo za 15.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o nakupu zemljišča št. 5234/174 k.o. Sežana
 16.Gradivo za 16.točko sklica  - Predlog sklepa o določitvi števila priznanj Občine Sežana, ki se podelijo v letu 2010
 17.Gradivo za 17.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o podaji soglasja k imenovanju direktorice Območne razvojne agencije ORA Krasa in Brkinov Sežana
 18.Gradivo za 18.točko sklica  - Program dela javnega zavoda Kobilarna Lipica - seznanitev
 19.01 Sprejeti sklepi
 19.02 Izpis sklepov
 20.Zapisnik