Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2006-2010    Seje občinskega sveta    Seje občinskega sveta v letu 2009    26.seja občinskega sveta

Priloge:
 01. Sklic 26.seje dne 17.12.2009
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave – skrajšani postopek
 03.01 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o rebalansu -1 proračuna Občine Sežana za leto 2009 – skrajšani postopek
 03.02 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog spremembe kadrovskega načrta, Letnega načrta o pridobivanju in razpolaganju z nepremičnim premoženjem, Odlok o rebalansu 1 proračuna občine Sežana za leto 2009
 03.03 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog rebalansa proračuna občine Sežana za leto 2009, I. Splošni del proračuna
 03.04 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog rebalansa proračuna občine Sežana za leto 2009, II.Posebni del
 03.05 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog rebalansa proračuna občine Sežana za leto 2009, Načrt razvojnih programov 2009 - 2012
 03.06 Gradivo za 3.točko sklica  - Zbirna bilanca KS, rebalans proračuna 2009
 04.01 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah – 2 Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2010 – skrajšani postopek
 04.02 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog spremembe kadrovskega načrta, Letnega načrta o pridobivanju in razpolaganju z nepremičnim premoženjem, Sredstva za financiranje političnih strank in svetniških skupin, Odlok o spremembah 2 Odloka o proračunu občine Sežana za leto 2010
 04.03 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog spremembe-2 proračuna občine Sežana za leto 2010, I. Splošni del
 04.04 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog spremembe-2 proračuna občine Sežana za leto 2010, II. Posebni del
 04.05 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog spremembe-2 proračuna občine Sežana za leto 2010, Načrt razvojnih programov 2010 - 2013
 04.06 Gradivo za 4.točko sklica  - Zbirna bilanca KS plan 2010
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Sežana za leto 2010
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2010
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Pobuda za izločitev območja mesta Sežana iz območja, ki izpolnjuje pogoje za posebna območja varstva v skladu z Uredbo o dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 43/2008) s predlogom sklepa
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Poročilo o opravljenih programih javnih del v letu 2009 in predlog sklepa o programih javnih del v letu 2010
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Osnovna šola Dutovlje
 11.Gradivo za 11.točko sklica  - Predlog sklepa o sofinanciranju zaposlitve koordinatorja območne izpostave JSKD Sežana ter o zagotavljanju prostorov za njeno delovanje
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 1.alinea  - Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev Krajevne skupnosti Lokev za leto 2008
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 2.alinea  - Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Kazlje za leto 2008
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 3.alinea  - Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Dane pri Sežani za leto 2008
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 4.alinea  - Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev v Kosovelovi knjižnici Sežana za leto 2008
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 5.alinea  - Poročilo o opravljenem nadzoru nad izplačili sejnin predsednikom in članom svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana za leto 2008
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 6.alinea  - Poročilo o opravljenem nadzoru nad izplačili sejnin predsednikom in članom svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana za leti 2006 in 2007
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 7.alinea  - Poročilo o nenapovedanem nadzoru občinskega proračuna
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 8.alinea  - Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev v Osnovni šoli Dutovlje za leto 2008
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 9.alinea  - Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev na Medobčinskem društvu prijateljev mladine Sežana za leto 2008
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 10.alinea  - Program nadzora Nadzornega odbora Občine Sežana za leto 2010 - seznanitev
 13.01 Gradivo za 13.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o brezplačni odsvojitvi nepremičnin
 13.02 Gradivo za 13.točko sklica - 1.alinea  - Ureditvena situacija
 13.Gradivo za 13.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sežana za leto 2009
 13.Gradivo za 13.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2009
 13.Gradivo za 13.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 3798/6 k.o. Sežana ter predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 3797/3 k.o. Sežana
 13.Gradivo za 13.točko sklica - 5.alinea  - Predlog sklepa o nakupu zemljišča št. 15/2 k.o. Pliskovica
 13.Gradivo za 13.točko sklica - 6.alinea  - Predlog sklepa o prodaji garaže in terase v stanovanjskem objektu v Sežani, Srebrničeva ulica 1
 13.Gradivo za 13.točko sklica - 7.alinea  - Predlog sklepa o prodaji dela garaže v stanovanjskem objektu v Sežani, Srebrničeva ulica 1
 14.Gradivo za 14.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o podaji soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica
 14.Gradivo za 14.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o podaji predhodnega mnenja k imenovanju direktorice javnega zavoda Socialno-varstveni zavod Dutovlje
 14.Gradivo za 14.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana
 14.Gradivo za 14.točko sklica - razširitev dnevnega reda  - Predlog sklepa o podaji predhodnega mnenja z obrazložitvijo kandidatki za ravnateljico Višje strokovne šole za oblikovanje materialov in fotografijo Sežana
 15.01 Sprejeti sklepi
 15.02 Izpis sklepov
 16.Zapisnik