Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2006-2010    Seje občinskega sveta    Seje občinskega sveta v letu 2009    20.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic 20.seje dne 12.02.2009
 02.01 Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Razvojnega programa podeželja Krasa in Brkinov za območje občin Divača, Hrpelje – Kozina in Sežana za obdobje 2007 – 2013, dopolnjen in noveliran 2008
 02.02 Gradivo za 2.točko sklica  - RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA KRASA IN BRKINOV za območje občin Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana za obdobje 2007-2013 dopolnjen in noveliran 2008
 02.03 Gradivo za 2.točko sklica  - Zbrane projektne ideje
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o mladinskem delu v občini Sežana – prva obravnava
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Letnega programa športa v občini Sežana za leto 2009
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Letnega programa kulture v občini Sežana za leto 2009
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 1.alinea  - Poročilo o izvedbi nadzora nad investicijami, ki jih je Občina Sežana vodila v letu 2007 - seznanitev
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 2.alinea  - Poročilo o izvedbi nadzora nad porabo sredstev v javnem zavodu Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana v letu 2007 – seznanitev
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 3.alinea  - Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sežana za leto 2008 – seznanitev
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 4.alinea  - Letni program nadzora Nadzornega odbora Občine Sežana za leto 2009 – seznanitev
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2009 z zemljišči parc. št. 2368/13, 6095/106, 2365/8, 2365/9, 2365/14 in 2365/12 vse k.o. Sežana; predlog sklepa o nakupu zemljišč parc. št. 2911/2 in 2911/9 obe k.o. Sežana, predlog sklepa o izločitvi zemljišča s parc. št. 6095/106 k.o. Sežana iz javnega dobra ter predlog sklepa o zamenjavi zemljišč s parc. št. 2368/13, 6095/106, 2365/8, 2365/9, 2365/14 in 2365/12 vse k.o. Sežana
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2009 z zemljišči parc. št. 1163/176 in 1163/232 obe k.o. Sežana; predlog sklepa o izločitvi zemljišča s parc. št. 1163/232 k.o. Sežana iz javnega dobra ter predlog sklepa o zamenjavi zemljišč s parc. št. 1163/176 in 1163/232 obe k.o. Sežana
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 2760/9 k.o. Sežana
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sežana za leto 2009
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 5.alinea  - Predlog sklepa o nakupu zemljišča št. 74/2.S k.o. Dutovlje
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 6.alinea  - Predlog sklepa o nakupu zemljišča št. 2011/1 k.o. Križ
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 7.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišč v k.o. Merče
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 8.alinea  - Predlog sklepa o brezplačni pridobitvi zemljišč v k.o. Pliskovica
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Občine Sežana kot predstavnika ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Srečka Kosovela Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet Doma upokojencev Sežana
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 3.alinea  - Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata v Svetu javnega zavoda Kobilarna Lipica in predlog sklepa o imenovanju predstavnika Občine Sežana v Svet javnega zavoda Kobilarna Lipica
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 5.alinea  - Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in predlog sklepa o spremembi sklepa o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, določitvi nalog ter sestavi in imenovanju članov
 10.01 Sprejeti sklepi
 10.02 Izpis sklepov
 11.Zapisnik