Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2006-2010    Seje občinskega sveta    Seje občinskega sveta v letu 2008    19.seja občinskega sveta

Priloge:
 01.Sklic 19. seje  - dne: 18.12.2008
 02.01 Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč na območju občine Sežana s komunalnimi objekti in napravami – druga obravnava
 02.02 Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč na območju občine Sežana s komunalnimi objekti in napravami – druga obravnava; besedilo odloka
 03.01 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o rebalansu – 2 proračuna Občine Sežana za leto 2008 – skrajšani postopek
 03.02 Gradivo za 3.točko sklica  - REBALANS- 2 PRORAČUNA OBČINE OBČINA SEŽANA ZA LETO 2008, II.Posebni del
 04.01 Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2009 – druga obravnava
 04.02 Gradivo za 4.točko sklica  - Plan porabe okoljske dajatve za onesnaževanje okolja za leto 2009
 04.03 Gradivo za 4.točko sklica  - PRORAČUN OBČINE OBČINA SEŽANA ZA LETO 2009 - druga obravnava; I.splošni del
 04.04 Gradivo za 4.točko sklica  - PRORAČUN OBČINE OBČINA SEŽANA ZA LETO 2009 - druga obravnava; II. POSEBNI DEL
 04.05 Gradivo za 4.točko sklica  - Odlok o proračunu občine Sežana za leto 2009
 04.06 Gradivo za 4.točko sklica  - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2009 - 2013
 04.07 Gradivo za 4.točko sklica  - Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Sežana za leto 2009
 05.01 Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2010 – druga obravnava
 05.02 Gradivo za 5.točko sklica  - PREDLOG PRORAČUN OBČINE OBČINA SEŽANA ZA LETO 2010 - druga obravnava, I. SPLOŠNI DEL
 05.03 Gradivo za 5.točko sklica  - PREDLOG PRORAČUNA OBČINE OBČINA SEŽANA ZA LETO 2010 - druga obravnava, II. POSEBNI DEL
 05.04 Gradivo za 5.točko sklica  - Odlok o proračunu občine Sežana za leto 2010
 05.05 Gradivo za 5.točko sklica  - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2009 - 2013
 05.06 Gradivo za 5.točko sklica  - Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Sežana za leto 2010
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog sklepa o višini sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za leto 2009 za financiranje političnih strank in za delovanje svetniških skupin oz. samostojnih članov občinskega sveta
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev iz proračunske postavke investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v letu 2007 – seznanitev
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 1.alinea  - Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo investicijskih transferov javnemu podjetju Kraški vodovod Sežana d.o.o. v letu 2007 - seznanitev
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o oddaji poslovnih prostorov Društvu za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa »VEZI«, Štorje 26 v najem
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sežana za leto 2008
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o nakupu stavbne parcele št. 3992/10 k.o. Dutovlje
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o nakupu stavbne parcele št. 3992/12 k.o. Dutovlje
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 1.alinea  - Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva v Odboru za regionalno in čezmejno sodelovanje in predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov odbora
 09.Gradivo za 9.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov v Svet Javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana
 10.01 Sprejeti sklepi
 10.02 Izpis sklepov
 11.Zapisnik